Tài liệu

BM04-NSKT Bang doi chieu nang luc thuc te

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

TÑTBC = 

TS

TS

C

)

*

(

  

TÑTB =

TS

TS

ĐTT

)

*

(

          

TÑTBC: Toång ñieåm trung bình chuaån naêng löïc quy ñònh.          TÑTB: Toång ñieåm
trung bình naêng löïc thöïc teá..             

TS: Troïng soá.                  

  Ñ

TT:

Ñieåm thöïc teá.               

    C: Chuaån

LOGO

BM04/NSKT

BAÛNG ÑOÁI CHIEÁU VÔÙI  NAÊNG LÖÏC THÖÏC

TEÁ

Soá : ……../………

Trang : 

1/2

VÒ TRÍ:     

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

STT

NHAÂN VIEÂN

NAÊNG LÖÏC

Tieâu

chí

1

2

3

4

5

TÑTB TÑTBC

XEÁP

HAÏNG

HOÏ TEÂN

SOÁ

HIEÄU

C

TS

1

KIEÁN THÖÙC

ÑTT

KYÕ NAÊNG

TOÁ CHAÁT 

2

KIEÁN THÖÙC

ÑTT

KYÕ NAÊNG

TOÁ CHAÁT 

Ngöôøi ñeà xuaát:

Ngaøy

Phoøng Nhaân söï:

Ngaøy: 

Ban Toång Giaùm Ñoác

background image

TÑTBC = 

TS

TS

C

)

*

(

  

TÑTB =

TS

TS

ĐTT

)

*

(

          

TÑTBC: Toång ñieåm trung bình chuaån naêng löïc quy ñònh.          TÑTB: Toång ñieåm
trung bình naêng löïc thöïc teá..             

TS: Troïng soá.                  

  Ñ

TT:

Ñieåm thöïc teá.               

    C: Chuaån

LOGO

BM04/NSKT

BAÛNG ÑOÁI CHIEÁU VÔÙI  NAÊNG LÖÏC THÖÏC

TEÁ

Soá : ……../………

Trang : 

2/2

Ngaøy:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8466