Tài liệu

BM03B-QT05-Phieu-nhan-xet-thu-viec.REV01

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Đội thi công:………………………………………………

Thử việc: từ ngày………../tháng………. đến ngày…………/tháng………./năm 20…..

STT

HỌ VÀ TÊN 

NHẬN XÉT VÀ CHO ĐIỂM

Hoàn thành nhiệm vụ

Điểm

50

Ý thức tổ chức kỷ luật,

chấp hành nội qui

Điểm

30

Tinh thần đoàn kết

Điểm

20

Tổng điểm

(      /100)

Ghi chú: Từ 70 điểm trở lên và không có điểm dưới 50% điểm tối đa thì đạt yêu cầu

TRƯỞNG BỘ PHẬN

 Tuyển dụng /  Không tuyển dụng
 Lương/bậc:

PHÒNG NHÂN SỰ

 Tuyển dụng /  Không tuyển dụng
 Lương/bậc:

BAN GIÁM ĐỐC

 Tuyển dụng /  Không tuyển dụng
 Lương/bậc:

Professional Consultant & Construction

Số:   

PHIẾU NHẬN XÉT THỬ VIỆC

(Áp dụng cho công nhân)

Mã số: BM03B/QT05

Lần ban hành: 01

Ngày: 01/04/10

background image

……/……/20……

……/……/20……

……/……/20……

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7514
18/09/2018
7 tài liệu
0
4346
18/09/2018
2 tài liệu
0
2650
18/09/2018
2 tài liệu
0
1368
18/09/2018
4 tài liệu
0
2427
18/09/2018
9 tài liệu
0
5683
18/09/2018
10 tài liệu
0
6536
18/09/2018
10 tài liệu
0
5862
18/09/2018
4 tài liệu
0
2877
18/09/2018
2 tài liệu
0
1401
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1959
18/09/2018
8 tài liệu
0
5740
18/09/2018
5 tài liệu
0
4430
18/09/2018
4 tài liệu
0
2822