Tài liệu

BM03A-QT05-Bang-danh-gia-sau-thoi-gian-thu-viec.REV01

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:

BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC

(ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD)

(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý 

        – 

Apply for office and indirect staffs and other managers

)

         15/05/2004

Mã số: BM03A/QT05

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/10

Họ tên/

Full-name

:

…………………………………………..

Bộ phận/

Dept.:

 ……………………………………………..

Chưc vụ/

Position:

 ………………………………………

Ngay nhân viêc/

Available date:

 ……………………

Người Quan lý trưc tiêp/

Direct Manager

:

…………………………………….  Chức vụ/ 

Position

:

………………

A. CÔNG VIÊC HIÊN TAI ĐANG THƯC HIÊN (Xêp theo thứ tự ưu tiên)

Current working assignments – Order of priority

STT 

NO.

CÔNG VIÊC CHINH 

Main Assignments

CÔNG VIÊC PHỤ 

Secondary Assignments

1

2

3

4

5

B. CÂP QUAN LÝ TRƯC TIÊP ĐANH GIA ( Điêm số tối đa là 10 điêm ) 

Assessment of the direct manager – Maximum point is 10

STT

NO.

SO VƠI YÊU CẦU CÔNG VIÊC

Compare with work

requirement

PHẦN ĐANH GIA 

Assessment

ĐIÊM SÔ

Points

1

Tinh phưc tap 

Complex

 
.................................................................

.................................................................

2

Khôi lương công viêc (sô giờ 
lam viêc trong ngay) 

Workload – Amount of working 

hour in a day

 
.................................................................

.................................................................

3

Tinh sang tao, linh đông 

Creative, lively

 
.................................................................

.................................................................

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 3

background image

4

Tinh phôi hơp, tổ chưc

Co-ordinate, organized

 
.................................................................

.................................................................

5

Tinh thân trach nhiêm

Sense of Responsibility

 
.................................................................

.................................................................

6

Tinh kỷ luât

Disciplinary

 
.................................................................

.................................................................

7

Kêt qua đat đươc 

Achieved results

 
.................................................................

.................................................................

8

Kinh nghiêm giai quyêt

Experiences of solution

 
.................................................................

.................................................................

9

Kỹ năng chuyên môn

Professional skills

 
.................................................................

.................................................................

10

Kha năng quan lý điêu hanh

Ability to manage, control

 
.................................................................

.................................................................

TÔNG ĐIÊM TÔI ĐA (Nêu đánh giá toàn bộ các chỉ 
tiêu): 100/

Total of maximum point – Assessment of all 

criteria:100

XÊP LOAI/

Rank

................................

     

         

GHI CHÚ/ 

 

 

Note

:  Chỉ tiêu nào không có trong yêu cầu công việc thì không cần đánh giá (Kết quả chỉ tính trên 

các chỉ tiêu yêu cầu/

The criterion that is not required will not be assessed (The result is only depend on required criteria)

       XÊP LOAI:   XUÂT SĂC    : 81% ≤ X ≤ 100%

T.BINH 

: 51% ≤ X ≤ 60%

 

Rank

Excellent

Average

GIOI 

: 71% ≤ X ≤ 80% 

YÊU 

: X ≤ 50% 

Good

Bad

KHÁ 

: 61% ≤ X ≤ 70%

Fair

C. PHẦN NHÂN XET, ĐANH GIA VÀ ĐỀ XUÂT CUA CÂP QUAN LÝ

Comments, Assessments and Proposals of Manager

1. Đánh giá chung/

 

 Overall Assessments

MĂT TICH CƯC

Strengths

MĂT HAN CHÊ

Weakness

TRIÊN VONG

Prospects

............................................

............................................

............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

2. Đề xuât/ 

 

 Proposals

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

background image

NGÀY

Date

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

CHỮ KY

Signature

D. Ý KIÊN NHÂN VIÊN ĐƯƠC ĐANH GIA

Opinions of Trial Staff

NGÀY

Date

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

CHỮ KY

Signature

E. Ý KIÊN PHONG NHÂN SƯ

Comments of HR Department

NGÀY

Date

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

CHỮ KY

Signature

F. XÉT DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC 

Approval of Board of General Manager

NGÀY

Date

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

CHỮ KY

Signature

Ghi chú: 

Trưởng phòng phụ trách trực tiếp nhân viên chấm điểm và chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét. 

Trưởng phòng nhân sự tham mưu ý kiến cho lãnh đạo xem xét.

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7410
18/09/2018
7 tài liệu
0
4302
18/09/2018
2 tài liệu
0
2619
18/09/2018
2 tài liệu
0
1356
18/09/2018
4 tài liệu
0
2403
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6471
18/09/2018
10 tài liệu
0
5818
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1943
18/09/2018
8 tài liệu
0
5700
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809