Tài liệu

BM03-QT14-Bien-ban-ban-giao-tai-lieu-ho-so

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Mã số: BM03/QT14

Lần ban hành: 01

Ngày: 20/09/10

Hôm nay, ngày...../...../201..., tại Văn phòng CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24, chúng

tôi gồm:
NGƯỜI BÀN GIAO:.....................................................

Phòng/ Bộ phận:................................

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO:............................................

Phòng/ Bộ phận:................................

Lý do bàn giao:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Cùng bàn giao hồ sơ, tài liệu với nội dung như sau:

STT

MàHỒ SƠ 

TÀI LIỆU

TÊN HỒ SƠ, TÀI LIỆU

SỐ

LƯỢNG

TÌNH TRẠNG

VỊ TRÍ ĐỂ HỒ SƠ,

TÀI LIỆU

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ hồ sơ, tài liệu đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản

được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản và Trưởng phòng HC - NS giữ 1 bản./.

Người bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận xác nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)

Professional Consultant & Construction

background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

...................................

..................................

....................................

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5192
18/09/2018
7 tài liệu
0
3075
18/09/2018
2 tài liệu
0
1969
18/09/2018
2 tài liệu
0
958
18/09/2018
4 tài liệu
0
1688
18/09/2018
10 tài liệu
0
4122
18/09/2018
9 tài liệu
0
4023
18/09/2018
10 tài liệu
0
4391
18/09/2018
10 tài liệu
0
4220
18/09/2018
4 tài liệu
0
2001
18/09/2018
2 tài liệu
0
985
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1351
18/09/2018
5 tài liệu
0
2558
18/09/2018
4 tài liệu
0
2072