Tài liệu

BM03-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-cotpha

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

S

N

HẠNG
MỤC

Item

M
Ã

 

S

C
o
d
e

S

A

I

S

T
o

l

e

r

a
n

c

e

VỊ

TR

Í

1/

Lo

ca

tio

n
1

VỊ

TR

Í

2/

Lo

ca

tio

n
2

VỊ

TR

Í

3/

Lo

cat
ion

3

VỊ

TR

Í

4/

Loc

ati
on

4

G
H
I
 
C
H
Ú

K
.

N
g

K
ý

K
.

N
g

K
ý

K
.
q
u

N
g

K
ý

K
.
q
u

N
g

K
ý

1 Các   tấm

sàn   khi
lắp   vào
giàn giáo
cho phép
một

3

.

1

.

1

2

m
m

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 3 

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item: 

CÔNG TÁC CỐT PHA

INSPECTION CHECKLIST

                                 / 

FORMWORK

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

BM03/QT10
Lần ban hành: 01

background image

trong bốn gối đỡ của tấm sàn cách
thanh đỡ không quá

2

Sai   lệch   khoảng   cách   giữa   các   cột
chống ván khuôn, cấu kiện chịu uốn
và khoảng cách giữa các cột đỡ, gỗ
giằng   đóng   vào   cột   chống   so   với
khoảng cách thiết kế:

3.1.2.1

- Trên 1m dài

+/- 25mm

- Toàn bộ khẩu độ

+/- 75mm

3

Sai lệch mặt phẳng ván khuôn và các
đường giao nhau của chúng so với
phương thẳng đứng hoặc độ nghiêng
thiết kế:

3.1.2.2

-  Trên 1m chiều cao

+/- 5 mm

-  Trên toàn bộ chiều cao của kết cấu
   + Móng

+/-20 mm

    + Tường và cột đỡ sàn toàn khối
cao > 5m

+/-15 mm

   + Cột khung liên kết bằng dầm

+/-10 mm

   + Dầm của vòm

+/-5 mm

4

Sai lệch các trục ván khuôn so với vị
trí thiết kế

3.1.2.3

- Móng

+/- 15 mm

- Tường và cột

+/- 8 mm

- Dầm và vòm

+/- 10 mm

- Móng dưới kết cấu thép

1,1 L

(L = bước

k.cấu)

5

Sai lệch khoảng cách giữa các mặt
bên trong của ván khuôn tường và
sai lệch kích thước bên trong của tiết
diện ngang ván khuôn hình hộp so

3.1.2.3.4

+/-

3mm

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

background image

với kích thước thiết kế

6

Độ gồ ghề cục bộ của ván khuôn khi
kiểm tra bằng kích thước là 2m

3.1.2.3.5

+/-

3 mm

Sai  lệch   cho  phép   khi   lắp  dựng
ván khuôn trượt

3.1.3

7

Sai lệch trục ván khuôn so với thiết
kế

3.1.3.1

+/-

10 mm

8

Chênh lệch lớn nhất của mốc cao độ
mặt   phẳng   của   tấm   vỏ   phía   trên
hoặc   của   mặt   sàn   công   tác   cách
nhau:

3.1.3.2

-

Dưới 3m

+/- 10 mm

-

Từ 3m đến 6m

+/- 15 mm

-

Từ 6m và lớn hơn

+/- 20 mm

9

Sai lệch vị trí các trục của thanh kích
và các trục của kích so với phương
thẳng đứng

3.1.3.3

1/2000

10

Chênh   lệch   lớn   nhất   của   mốc   cao
trình đầu tiên của các bộ phận kẹp
giữ các giá kích cùng kiểu.

3.1.3.4

+/-

10 mm

11

Sai lệch độ côn của ván khuôn trượt
(ở  mỗi đầu không cho  phép  có  độ
côn ngược).

3.1.3.5

+ 4 mm/

-2mm

12

Sai lệch khoảng cách giữa các thành
của ván khuôn (theo chiều dày của
tường)

3.1.3.6

+/-

5 mm

13

Xê   dịch   trục   của   kích   so   với   trục
tường

3.1.3.7

+/-

2 mm

14

Sai lệch trong việc phân bố vị trí các
giá kích dọc tường

3.1.3.8

+/-

10 mm

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7522
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5689
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
10 tài liệu
0
5868
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1962
18/09/2018
8 tài liệu
0
5749
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2824