Tài liệu

BM03-QT04-Bien-ban-hop

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:   

BIÊN BẢN HỌP

Mã số: BM03/QT04

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/10

TP. Nha Trang, ngày ….. tháng ….năm 201….

1. Nội dung chính: ...................................................................................................................

2. Thời gian:............. giờ ........... ngày: ..................................................................................

3. Địa điểm:.............................................................................................................................

4. Thành phần tham dự:

4.1. ....................................................................................................................................
4.2. ....................................................................................................................................
4.3. ....................................................................................................................................
4.4. ....................................................................................................................................
4.5. ....................................................................................................................................
4.6. ....................................................................................................................................

5. Chi tiết cuộc họp:

STT

ĐƠN VỊ

BÁO
CÁO

NỘI DUNG BÁO CÁO

XEM XÉT 

GIẢI QUYẾT

PHÂN

CÔNG

TRÁCH

NHIỆM

 THỜI

GIAN

HOÀN

THÀNH

KẾT QUẢ

Thư ký cuộc họp

                 Chủ trì 

cuộc họp

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7495
18/09/2018
7 tài liệu
0
4344
18/09/2018
2 tài liệu
0
2645
18/09/2018
2 tài liệu
0
1367
18/09/2018
10 tài liệu
0
5635
18/09/2018
9 tài liệu
0
5674
18/09/2018
10 tài liệu
0
6521
18/09/2018
10 tài liệu
0
5860
18/09/2018
4 tài liệu
0
2871
18/09/2018
2 tài liệu
0
1400
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1958
18/09/2018
8 tài liệu
0
5734
18/09/2018
5 tài liệu
0
4419
18/09/2018
4 tài liệu
0
2820