Tài liệu

BM03-NSKT Bang tieu chi nang luc va mo ta nangg luc chuan

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                        

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                                     Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

Vị trí:   

          

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

Đơn vị: …………………………………………………………………………

STT

NHIỆM VỤ

CHÍNH

KIẾN THỨC (K)

KỸ NĂNG (S)

TỐ  CHẤT/TÂM HUYẾT (A)

TIÊU CHÍ/MÔ TẢ

TS

C

TIÊU CHÍ/MÔ TẢ

TS

C

TIÊU CHÍ/MÔ TẢ

TS

C

Người lập bảng:

Ngày:

Phòng Nhân sự:

Ngày: 

Ban Tổng Giám Đốc

Ngày:

Ghi chuù: Phaàn Tieâu chí cuûa töøng naêng löïc ghi neùt ñaäm vaø phaàn Moâ taû ghi bình thöôøng ngay döôùi tieâu chí.

background image

VERCO.JSC                   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                        

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                                     Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

Ghi chuù: Phaàn Tieâu chí cuûa töøng naêng löïc ghi neùt ñaäm vaø phaàn Moâ taû ghi bình thöôøng ngay döôùi tieâu chí.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8484