Tài liệu

BM02_Mau_so_yeu_ly_lich

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

MẪU SƠ YẾU LÍ LỊCH

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

BẢN THÂN
1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam - Nữ ……………
2. Họ và tên thường dùng ………………………………………………………..
3. Sinh ngày ……………tháng …………..năm ………………………………...
4. Nơi sinh ………………………………………………………………………
5. Nguyên quán …………………………………………………………………..
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………...
7. Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………...
8. Điện thoại ……………………………………………………………………..
9. Dân tộc ………………………….Tôn giáo …………………………………..
10. Xuất thân từ gia đình ………………………………………………………...
11. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./…..nơi cấp……………..
12. Trình độ giáo dục phổ thông ………………………………………………...
13. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo ……………………………......
       Ngành học …………………..Nơi đào tạo ………………………………….
14. Trình độ lý luận chính trị …………………………………………………….
15. Ngày tham gia cách mạng …………………………………………………...
16. Ngày vào Đảng ………../……./…….. Ngày chính thức ……/……../………
17. Cơ quan công tác hiện nay hoặc trước khi hưu ……………………………...
18. Chức vụ hiện nay hoặc trước khi hưu …………………………….................
19. Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng ………………. năm …………...
20. Khen thưởng …………………………………………………………………
21. Kỷ luật ……………………………………………………………………….

QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột,

vợ (hoặc chồng), con

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi công tác

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG

Từ   tháng   năm   đến
tháng năm

Chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, đoàn thể)

background image

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời   gian
từ   tháng
năm   đến
tháng năm

Tên trường 

hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học

Hình thức đào
tạo (chính quy

hoặc tại chức …)

Văn bằng
chứng chỉ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không

đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

…………ngày ………tháng ……năm………

       Chứng nhận của cơ quan đang công tác                     Người khai
        hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu
                           (

ký tên

)

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
590
0 trang
0
418
0 trang
0
450
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
451
0 trang
0
423
0 trang
0
465
0 trang
0
477
0 trang
0
457
0 trang
0
502
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
435
0 trang
0
388
0 trang
0
355
0 trang
0
391
0 trang
0
1227

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0