Tài liệu

BM02-QT14-Bien-ban-ban-giao-cong-viec

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Mã số: BM02/QT14

Lần ban hành: 01

Ngày: 20/09/10

Hôm nay, ngày...../...../201..., tại Văn phòng CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24, chúng

tôi gồm:
NGƯỜI BÀN GIAO:.....................................................

Phòng/ Bộ phận:................................

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO:............................................

Phòng/ Bộ phận:................................

Lý do bàn giao:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn

giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản và Trưởng phòng HC - NS giữ
1 bản./.

Người bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)

...................................

Người nhận bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)

..................................

Trưởng bộ phận xác nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)

....................................

Professional Consultant & Construction

background image

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6613
18/09/2018
7 tài liệu
0
3852
18/09/2018
2 tài liệu
0
2415
18/09/2018
2 tài liệu
0
1200
18/09/2018
4 tài liệu
0
2135
18/09/2018
10 tài liệu
0
5052
18/09/2018
9 tài liệu
0
5009
18/09/2018
10 tài liệu
0
5659
18/09/2018
10 tài liệu
0
5212
18/09/2018
4 tài liệu
0
2539
18/09/2018
2 tài liệu
0
1244
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1696
18/09/2018
5 tài liệu
0
3528
18/09/2018
4 tài liệu
0
2545