Tài liệu

BM02-QT07-Phieu-danh-gia-nha-cung-cap.REV01 - Copy

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP

Mã số: BM02/QT07

Lần ban hành: 02

Ngày: 15/10/2010

(Đánh giá này dựa vào TC01 – Thang điểm đánh giá nhà cung cấp)

Tên nhà cung cấp: .............................................................................................................

Mặt hàng:...........................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

STT HẠNG MỤC ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM 

TỐI ĐA

ĐIỂM 

ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

1

Chất lượng sản phẩm

25

2

Giá cả

20

3

Phương thức giao hàng

15

4

Khả năng cung cấp 

15

5

Phương thức thanh toán

15

6

Cung cách phục vụ khi 
có sự cố phát sinh

10

Tổng cộng

100

Kết luận: 

Hạng:…….

Chọn

Không chọn

Chọn và các ghi chú-
___________________________________________________________  

Ngày đánh giá: ………/….……/……….

Người đánh giá:

         Duyệt bởi:

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7407
18/09/2018
7 tài liệu
0
4299
18/09/2018
2 tài liệu
0
2619
18/09/2018
2 tài liệu
0
1355
18/09/2018
4 tài liệu
0
2403
18/09/2018
10 tài liệu
0
5597
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
5817
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1942
18/09/2018
8 tài liệu
0
5700
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809