Tài liệu

BM02-QT05-Thong-tin-ung-vien.REV02

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Vị trí dự tuyển:

 Applied for

Chức danh khác (nếu có):

Other position (If any)

Thu nhập mong muốn:

Expected salary

 

Ngày có thể tiếp nhận công việc:

Date for starting

I.

THÔNG TIN CÁ NHÂN/

Applicant Information

Họ và tên:

Full name

Giới tính:

Sex

Tình trạng hôn nhân:

Status

Chiều cao (cm):

Height

Cân nặng (kg):

Weight

Ngày sinh:

Date of birth

Nơi sinh:

Place of birth

Số CMND:

ID No.

Ngày cấp:

Date of issuance

Nơi cấp:

Place of issuance

Hộ khẩu thường trú: 

Permanent Address

Địa chỉ hiện nay:

Current address

Điện thoại:

Mobile phone

Email: 

Sở thích:

Hobbies

II.

KINH NGHIỆM (Bắt đầu từ nơi công tác gần đây nhất)/ 

Work experience 

Nơi công tác

Name of company

Chức danh

/vị trí

Position

Thời gian 

công tác/

 

Duration

Cấp trên trực tiếp

(Họ tên và chức danh)

Name of senior

1. .......................................
...........................................

..............................
..............................

Từ/

From

:……/…….

đến/

to

:……/……….

.....................................
.....................................

Nhiệm vụ, trách nhiệm

 

 

 chính/ 

 

 Scope of work

 

 

:

..........................................................................................................

Thu nhập/ 

Income

:

 

.........................đ/tháng

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 3

Số:

THÔNG TIN ỨNG VIÊN/

EMPLOYMENT APPLICATION FORM

Mã số: BM02/QT05

Lần ban hành: 02

Ngày: 27/10/10

Cảm   ơn   bạn   đã   quan   tâm   đến   thông   tin   tuyển   dụng   của   KC24   Construction
Management Corp. Để giúp chúng tôi nắm rõ hơn các thông tin về bạn, vui lòng
điền đầy đủ các thông tin vào chỗ trống dưới đây bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt./

Thank you for your choosing our company. Please fill in clearly in Vietnamese or English to
make the recruitment process succeed.

Ảnh

Add photo

here

background image

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 Hiện còn làm 

    Continued working

  

 Đã nghỉ/ 

Resignation

Lý do nghỉ việc/

Reason of 

resignation:

.....................................

.....................................

.....................................

2. .......................................
...........................................

...................................
...................................

Từ/

From

:……/…….

đến/

to

:……/……….

.....................................
.....................................

Nhiệm vụ, trách nhiệm

 

 

 chính/ 

 

 Scope of work

 

 

:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Thu nhập/ 

Income

:

 

.........................đ/tháng

 Hiện còn làm 

    Continued working

  

 Đã nghỉ/ 

Resignation

Lý do nghỉ việc/

Reason of 

resignation:

.....................................

.....................................

.....................................

3. .......................................
...........................................

...................................
...................................

Từ/

From

:……/…….

đến/

to

:……/……….

.....................................
.....................................

Nhiệm vụ, trách nhiệm

 

 

 chính/ 

 

 Scope of work

 

 

:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Thu nhập/ 

Income

:

 

.........................đ/tháng

 Hiện còn làm 

    Continued working

  

 Đã nghỉ/ 

Resignation

Lý do nghỉ việc/

Reason of 

resignation:

.....................................

.....................................

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

 

IV.

THAM KHẢO/ 

References

Họ tên

Full name

Quan hệ

Relationship

Nơi làm việc

Company

Số điện thoại liên hệ/

Number contacts

background image

PHẦN DÀNH CHO KC24 CONSTRUCTION MANAGEMENT CORP.  ĐÁNH GIÁ:

SƠ LOẠI HỒ SƠ:       Cán bộ đánh giá: 

Ý kiến khác: 

KẾT QUẢ 
PHỎNG VẤN:

Không

phù hợp

Cân

nhắc

 

Phù
hợp

 

Rất

phù hợp

  Đề xuất khác:  

Ngày phỏng 
vấn

HÌNH THỨC 
TUYỂN DỤNG:

 

Thi

tuyển

   

Bộ phận

chọn

 Khác: 

NHẬN XÉT CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG/(HOẶC BỘ PHẬN CHỌN)

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

NGÀY BẮT ĐẦU LÀM VIỆC
TẠI KC24:

VỊ TRÍ: 

BỘ PHẬN/ PHÒNG BAN: 

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

VI.

XÁC NHẬN/

Disclaimer & Signature

Tôi xin cam đoan tất cả những thông tin trên đây là đúng. Nếu tôi cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch
nào đồng nghĩa với việc tôi không đạt kết quả yêu cầu trong cuộc phỏng vấn./

I certify that my

answers   are   true   and   complete   to   the   best   of   my   knowledge.   If   this   application   leads   to
employment, I understand that false or misleading information in my application or interview may
result in my release.

 Ngày/

Date

:  

  Chữ ký/

Signature

: 

XÁC NHẬN CỦA

BỘ PHẬN SỬ DỤNG 

NHÂN SỰ

XÁC NHẬN CỦA

PHÒNG NHÂN SỰ

PHÊ DUYỆT

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7422
18/09/2018
7 tài liệu
0
4305
18/09/2018
2 tài liệu
0
2621
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
9 tài liệu
0
5643
18/09/2018
10 tài liệu
0
6482
18/09/2018
10 tài liệu
0
5820
18/09/2018
4 tài liệu
0
2845
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1947
18/09/2018
8 tài liệu
0
5706
18/09/2018
5 tài liệu
0
4374
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809