Tài liệu

BM02-QT04-Bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

BM02/QT04
Lần ban hành: 01

BẢNG TỔNG KẾT BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

KỲ BÁO CÁO: Số……………: từ …… / …… / 20…… đến …… / …… / 20……

I. Tuyển dụng nhân sự

STT

ĐƠN VỊ

TUYỂN DỤNG

ĐIỀU CHUYỂN 

NỘI BỘ

KIẾN NGHỊ/ ĐỀ XUẤT

Kế hoạch

Thực tế

Thử việc

Đạt

K.Đạt

1

2

3

4

5

6

7

8

II.  Đào tạo

STT

ĐƠN VỊ

ĐGNLNV

ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ

KIẾN NGHỊ/ ĐỀ XUẤT

Đạt (%)

K.Đạt (%)

Kế hoạch  

Thực tế 

Đạt 

K.Đạt 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

III. Quản lý VVP

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 5

background image

STT

TÊN HẠNG MỤC

TÌNH HÌNH 

THỰC TẠI

SỬ DỤNG

ĐỀ NGHỊ MUA THÊM

KIẾN NGHỊ/ ĐỀ XUẤT

Kế hoạch

Thực tế

Dự trù

Thực tế

1

2

3

4

5

6

7

8

IV. Các hoạt động khác

STT

ĐƠN VỊ

BHXH

BHYT

CHẾ ĐỘ LƯƠNG

NGHỈ PHÉP

NGHỈ VIỆC

KIẾN NGHỊ/ ĐỀ XUẤT

1

2

3

4

5

6

7

8

V. Tình hình thực hiện quản lý theo Tiêu chuẩn ISO9001:2008

TUẦN

Số CAR kỳ trước

Số CAR đã khắc phục

Số CAR mới phát sinh

Tổng cộng CAR

1

2

3

4

5

VI.   Tình hình thực hiện Mục Tiêu Chất Lượng:

STT

MỤC TIÊU ĐẶT RA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

TỶ LỆ % SO VỚI

MỤC TIÊU

KIẾN NGHỊ/ ĐỀ XUẤT

Kỳ trước

Trong kỳ

1

2

3

4

6

7

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 5

background image

BẢNG TỔNG KẾT BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

PHÒNG KỸ THUẬT 

KỲ BÁO CÁO: Số……………: từ …… / …… / 20…… đến …… / …… / 20……

1.1

THI CÔNG

STT HẠNG MỤC BÁO CÁO

CÔNG TRÌNH

SỐ

CÔNG TRÌNH

SỐ

CÔNG TRÌNH

SỐ

CÔNG TRÌNH

SỐ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

1

Tiến độ

2

Chất lượng

3

ATLD

4

Số lượng SP không phù hợp

5

Số khiếu nại khách hàng

6

Máy móc thiết bị

-

Số lần sửa chữa

-

Tổng chi phí sửa chữa

-

Anh hưởng đến thời gian 

1.2

Tình hình thực hiện quản lý theo Tiêu chuẩn ISO9001:2008

TUẦN

Số CAR kỳ trước

Số CAR đã khắc phục

Số CAR mới phát sinh

Tổng cộng CAR

1

2

3

4

5

1.3

Những phát sinh trong kỳ

STT

NỘI DUNG PHÁT SINH

ĐƠN VỊ

HƯỚNG GIẢI QUYẾT

1

2

3

4

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 5

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7514
18/09/2018
7 tài liệu
0
4347
18/09/2018
2 tài liệu
0
2650
18/09/2018
2 tài liệu
0
1368
18/09/2018
10 tài liệu
0
5640
18/09/2018
9 tài liệu
0
5683
18/09/2018
10 tài liệu
0
6537
18/09/2018
10 tài liệu
0
5862
18/09/2018
4 tài liệu
0
2877
18/09/2018
2 tài liệu
0
1401
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1959
18/09/2018
8 tài liệu
0
5741
18/09/2018
5 tài liệu
0
4430
18/09/2018
4 tài liệu
0
2822