Tài liệu

BM02-QT03-Bao-cao-tom-tat-ket-qua-danh-gia-chat-luong-noi-bo

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:   

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mã số: BM02/QT03

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

Ngày:..............................................................................            Người báo cáo: ..............................................................................................

STT

PHÒNG/ BỘ PHẬN

SỐ ĐIỂM KHÔNG

PHÙ HỢP

SỐ ĐIỂM KHÔNG

PHÙ HỢP ĐàXỬ LÝ

CÁC ĐIẾM 

KHÔNG PHÙ HỢP

CHƯA GIẢI QUYẾT

HÀNH ĐỘNG 

KHẮC PHỤC

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7467
18/09/2018
7 tài liệu
0
4327
18/09/2018
2 tài liệu
0
2636
18/09/2018
4 tài liệu
0
2416
18/09/2018
10 tài liệu
0
5620
18/09/2018
9 tài liệu
0
5663
18/09/2018
10 tài liệu
0
6506
18/09/2018
10 tài liệu
0
5846
18/09/2018
4 tài liệu
0
2854
18/09/2018
2 tài liệu
0
1391
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1955
18/09/2018
8 tài liệu
0
5724
18/09/2018
5 tài liệu
0
4399
18/09/2018
4 tài liệu
0
2817