Tài liệu

BM02-QT02-So-theo-doi-phieu-CAR

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

BM02/QT02

Lần ban hành: 01

   

     

SỔ THEO DÕI PHIẾU CAR

Professional Consultant & Construction

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Trang: …………

SỔ THEO DÕI PHIẾU CAR

Bộ phận/ Công trường:

Ghi chú: Nghiêm trọng (NT), Không nghiêm trọng (O)

Số

TT

-   Số phiếu
-   Phạm vi 
-   BP l. quan

Mô tả sự KPH 

Nguyên nhân sự KPH

Xử lý: 

- Bộ phận
- Ngày h/ thành

Đ/giá: 

-
NT
-
O

KP- PN:

- Bộ phận
- Ngày h/ thành

Ghi chú

(A)

(B)

(C)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Professional Consultant & Construction

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Danh mục này sử dụng thay cho báo cáo của các bộ phận khi họp giao ban.   

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
1267

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7468
18/09/2018
7 tài liệu
0
4327
18/09/2018
2 tài liệu
0
1362
18/09/2018
4 tài liệu
0
2416
18/09/2018
10 tài liệu
0
5620
18/09/2018
9 tài liệu
0
5663
18/09/2018
10 tài liệu
0
6507
18/09/2018
10 tài liệu
0
5846
18/09/2018
4 tài liệu
0
2855
18/09/2018
2 tài liệu
0
1392
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1955
18/09/2018
8 tài liệu
0
5726
18/09/2018
5 tài liệu
0
4399
18/09/2018
4 tài liệu
0
2817