Tài liệu

BM02-NSKT Thang diem chung

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                        

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                                     Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

Năng

lực

Mức độ

1

2

3

4

5

Ý nghĩa

Chưa có năng lực

Có ở mức cơ bản

Có ở mức Trung

bình

Có ở mức thành thạo

Có ở mức xuất sắc

Kiến thức (K)

Không hiểu biết về công
việc

Chỉ hiểu biết cơ bản
về công việc

Hiểu   biết   đầy   đủ   về
công việc

Hiểu   biết   chuyên   sâu
về công việc

Hiểu biết chuyên  sâu về
công việc và các lĩnh vực
có liên quan

Kỹ năng (S)

Không   làm   được   những
công việc đơn giản kể cả
khi có sự giám sát

Làm   được   những
công   việc   đơn   giản
khi có sự giám sát

Có   thể   tự   lập   kế
hoạch   hành   động   và
thực   hiện   công   việc
không cần giám sát

Có   thể   huấn   luyện
người   khác   thực   hiện
công   việc   hoàn   chỉnh
và   đạt   hiệu   quả   trung
bình

Huyến luyện người khác
thực hiện công việc hoàn
chỉnh và đạt hiểu quả suất
sắc

Tố chất/Thái độ 
(A)

Thường   xuyên   có   biểu
hiện   chưa   đúng   về   đạo
đức/giao   tiếp   ứng   xử/tác
phong  làm   việc/   thái   độ,
tinh thần làm việc

Đôi khi có biểu hiện
chưa   đúng   về   đạo
đức/giao   tiếp   ứng
xử/tác   phong   làm
việc/   thái   độ,   tinh
thần   làm   việc   nhưng
không quá đà

Không   có   biểu   hiện
chưa   đúng   về   đạo
đức/giao   tiếp   ứng
xử/tác   phong   làm
việc/   thái   độ,   tinh
thần   làm   việc   gây
phản cảm

Thường   thể   đạo
đức/giao   tiếp   ứng
xử/tác phong làm việc/
thái   độ,   tinh   thần   làm
việc   chuyên   nghiệp,
nhiệt huyết trong công
việc

Luôn   luôn   thể   hiện   đạo
đức/giao  tiếp   ứng xử/tác
phong làm việc/ thái độ,
tinh thần làm việc chuyên
nghiệp,   nhiệt   huyết   cả
trong công việc  và cuộc
sống

Người lập bảng:

Ngày:

Phòng Nhân sự:

Ngày: 

Ban Tổng Giám Đốc

Ngày:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8455