Tài liệu

BM01_Quyet_dinh_xoa_bo_an_ky_luat

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUYẾT ĐỊNH

V/v.................................

[Thủ trưởng  đơn vị...............................]

- Căn cứ quyết định số......../KH, ngày.tháng......năm..của...... v/v thành lập cơ quan Nhà 

nước (nếu làcơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban  nhân dân do 
quốc hội thông qua ngày........tháng .................năm........)

- Căn cứ vào nghị định số 97/1998/ NĐ-CP ngay 17-11-1998 của chính phủ về xử lý kỷ luật

và trách nhiệm vật chất đối với công chức;

- Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng và Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay xóa hiệu lực kỷ luật (hình thức kỷ luật) Ông (Bà).............................. Chức vụ
Đơn vị công tác........................................
Kể từ ngày......tháng.........năm..............
Điều 2. Ông (Bà)...................................được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng

công tác, hạ cấp bậc kỹ thuật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết định này được
hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì ?)

Điều 3. Ông Vụ trưởng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, thủ trưởng đơn vị và Ông (Bà)……

.............................................thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
592
0 trang
0
421
0 trang
0
458
0 trang
0
414
0 trang
0
413
0 trang
0
454
0 trang
0
424
0 trang
0
471
0 trang
0
482
0 trang
0
470
0 trang
0
506
0 trang
0
479
0 trang
0
423
0 trang
0
437
0 trang
0
391
0 trang
0
357
0 trang
0
392
0 trang
0
1232

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0