Tài liệu

BM01B-QT15-Phieu-yeu-cau-cap-phat-do-BHLD

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

PHIẾU YÊU CẦU CẤP PHÁT 

ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Mã số: BM01B/QT15

Lần ban hành: 01

Ngày: 28/12/10

Phòng/ Bộ phận yêu cầu:………………………………………………………………

Họ tên người yêu cầu:.................................................    Chức vụ:.............................................

Lý do yêu cầu:...........................................................................................................................

Kính đề nghị Phòng HC - NS xét duyệt cấp phát đồ bảo hộ lao động của Công ty, bao gồm:

STT

LOẠI 

ĐỒNG PHỤC

SỐ

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

CHI PHÍ

GHI CHÚ

1

Mũ BHLD (trắng)

2

Bộ kaki xám 

3

Giày đế xám

4

Mũ BHLD (vàng)

5

Bộ kaki xanh

6

Áo thun xanh

7

Giày nhựa

8

Áo mưa

9

Khác:............

....................

Tổng cộng:

Người đề nghị/ Đội trưởng

Xác nhận của cấp quản lý trực tiếp

Ngày: ……/……./………….

          

Ngày: ……/……./………….

Trưởng phòng HC - NS

Người cấp phát

Professional Consultant & Construction

background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày: ……/……./………….

Ngày: ……/……./………….

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6926
18/09/2018
7 tài liệu
0
4040
18/09/2018
2 tài liệu
0
2478
18/09/2018
2 tài liệu
0
1274
18/09/2018
4 tài liệu
0
2242
18/09/2018
10 tài liệu
0
5244
18/09/2018
9 tài liệu
0
5268
18/09/2018
10 tài liệu
0
6006
18/09/2018
10 tài liệu
0
5475
18/09/2018
4 tài liệu
0
2661
18/09/2018
2 tài liệu
0
1302
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1784
18/09/2018
8 tài liệu
0
5388
18/09/2018
4 tài liệu
0
2657