Tài liệu

BM01-QT14-Don-xin-nghi-viec

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Mã số: BM01/QT14

Lần ban hành: 01

Ngày: 20/09/10

TP. Nha Trang, ngày…….tháng…….năm…..……

                                         

Kính gửi

:  Ban Giám đốc

Phòng Hành Chính – Nhân Sự
CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

Tôi tên là:..................................................

Chức

 

vụ:

.................................................................

Thuộc

 

Phòng/

 

Bộ

 

phận:

......................................................................................................................................

Thời gian đã làm việc tại Công ty :..............................................................................................

Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại:..........................................................................................

Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn:...............................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bắt đầu chấm dứt hợp đồng từ ngày:..........................................................................................

Ý kiến của người quản lý trực tiếp:..............................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Ý kiến của Phòng HC - NS:..........................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Ý kiến của Ban Giám đốc:...........................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký & ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN

 (Ký & ghi rõ họ tên)

TP. HC - NS

 (Ký & ghi rõ họ tên)

BAN GIÁM ĐỐC

 (Ký & ghi rõ họ tên)

Professional Consultant & Construction

background image

………………………………

……………………………… ………………………………

……………………………

 

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6644
18/09/2018
7 tài liệu
0
3869
18/09/2018
2 tài liệu
0
2419
18/09/2018
2 tài liệu
0
1209
18/09/2018
4 tài liệu
0
2140
18/09/2018
10 tài liệu
0
5066
18/09/2018
9 tài liệu
0
5028
18/09/2018
10 tài liệu
0
5681
18/09/2018
10 tài liệu
0
5239
18/09/2018
4 tài liệu
0
2550
18/09/2018
2 tài liệu
0
1251
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1703
18/09/2018
5 tài liệu
0
3576
18/09/2018
4 tài liệu
0
2552