Tài liệu

BM01-QT09-Danh-sach-may-moc-thiet-bi

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM01/QT09

Lần ban hành: 01

DANH SÁCH MÁY MÓC THIẾT BỊ

Đơn vị:

Stt

Tên máy

Mã máy

Tình trạng máy

Nhãn hiệu

Công dụng

Công suất

(Kw)

Sản xuất

Vị trí

Ngày 

vận hành

Ghi chú

Mới

Nước

Năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) 

(12) 

(13)

Người lập

Ngày … tháng … năm 20….

Giám đốc công ty

Ngày … tháng … năm 20….

Hướng dẫn ghi: 

(3) ghi mã  do công ty  đặt ra, (6) ghi model hoặc số hiệu của nhà sản xuất , (11) ghi vị trí đặt máy như bộ phận thi công,  công trường hay kho, (12) ghi ngày vận 

hành đầu tiên tại công ty.

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5192
18/09/2018
7 tài liệu
0
3075
18/09/2018
2 tài liệu
0
1969
18/09/2018
2 tài liệu
0
958
18/09/2018
4 tài liệu
0
1688
18/09/2018
10 tài liệu
0
4122
18/09/2018
9 tài liệu
0
4023
18/09/2018
10 tài liệu
0
4392
18/09/2018
10 tài liệu
0
4220
18/09/2018
2 tài liệu
0
985
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1351
18/09/2018
8 tài liệu
0
4384
18/09/2018
5 tài liệu
0
2559
18/09/2018
4 tài liệu
0
2072