Tài liệu

BM01-QT08-Chuan-Bi-Ke-hoach-chat-luong-cong-trinh.REV01

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

BM01/QT08
Lần ban hành: 01

CÔNG TRÌNH

: .............................................................

Công tác chính

: ..............................................................................

         

                 

Người biên soạn                                  

                Người duyệt

   

DANH MỤC

KIỂM TRA

(Có/ Không)

1. BM02/QT08 – Chuẩn bị – Thông tin tổng quát về các đối tác trong

hợp đồng

2. BM03/QT08 – Chuẩn bị – Mô tả ngắn gọi công trình

background image

3. BM04/QT08 – Chuẩn bị – Sơ đồ tổ chức công trình

Trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu của các chức danh

4. BM05/QT08 – Chuẩn bị – Danh mục các tài liệu và bản vẽ

5. BM06/QT08 – Chuẩn bị – Dự trù khối lượng vật tư chính

6. BM07/QT08 – Chuẩn bị – Tiến độ thi công

7. BM08/QT08 – Chuẩn bị – Tiến độ cung ứng vật tư chính

8. BM09/QT08 – Chuẩn bị – Tiến độ cung ứng thiết bị chính

9. BM10/QT08 – Chuẩn bị – Tiến độ cung cấp dịch vụ thầu phụ

10. BM11/QT08 – Chuẩn bị – Danh mục các vật tư cần chứng nhận

11. BM12/QT08 – Chuẩn bị – Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu

12. BM13/QT08 – Chuẩn bị – Danh mục kiểm tra công tác chuẩn bị

13. BM14/QT08 – Chuẩn bị – Biên bản giao nhận mặt bằng

14. BM15/QT08 – Sổ ký nhận tài liệu và bản vẽ

15. BM16/QT08 – Sổ theo dõi công văn đi & đến

16. BM17/QT08 – Phiếu chuyển giao tài liệu

17. BM18/QT08 – Phiếu phỏng vấn sơ lược dành cho nhà thầu phụ

18. BM19/QT08 – Phiếu đánh giá nhà thầu phụ thi công

19. BM20/QT08 – Danh sách các nhà thầu phụ thi công được phê duyệt

20. BM21/QT08 – Hợp đồng giao khoán nội bộ

21. BM22/QT08 – Giấy đề nghị tạm ứng dành cho nhà thầu phụ 

22. BM23/QT08 – Giấy đề nghị quyết toán

23. BM24/QT08 – Biên bản đề nghị phạt thầu phụ

24. BM25/QT08 – Phiếu xem xét các sửa đổi, phát sinh

25. BM26/Qt08 – Sổ theo dõi các sửa đổi, phát sinh

26.

27. Mục tiêu chất lượng của Công trường

28. Danh mục các Thủ Tục, HDCV và tài liệu liên quan đến Công trường

29. Khác/ Ghi chú

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7522
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5689
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1962
18/09/2018
8 tài liệu
0
5749
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2823