Tài liệu

BM01-QT05-Phieu-yeu-cau-tuyen-dung.REV01

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:   

PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

Mã số: BM01/QT05

Lần ban hành: 01

Ngày: 01/04/10

Phòng/ Bộ phận yêu cầu:………………………………………………………………

1. Lý do tuyển dụng:.................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Kính đề nghị Ban Giám đốc, Phòng Nhân sự xét duyệt nhu cầu tuyển dụng sau:

STT

CHỨC DANH 

CẦN TUYỂN

SỐ HIỆU

MTCV

SỐ

LƯỢNG

YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Trình độ văn hoá:...............
Trình độ chuyên môn:.........
Ngoại ngữ: …….Tin học.......
Trình độ nghề:...................
Tuổi:..................................
Giới tính:............................
Sức khỏe:...........................

2

Trình độ văn hoá:...............
Trình độ chuyên môn:.........
Ngoại ngữ: …..Tin học........
Trình độ nghề:...................
Tuổi:..................................
Giới tính:............................
Sức khỏe:...........................

Ngày … tháng … năm 20…   

Người đề nghị

                                        

Ngày … tháng … năm 20…

Ý kiến của Phòng Nhân sự

 Không tuyển dụng vì lý do:………………………….

…………………………………………………………………….

 Tuyển dụng            Điều chuyển nội bộ:

Tên nhân viên:                         Mã số:     

          

Ngày…… tháng……năm 20..…

Ban Giám đốc duyệt
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Professional Consultant & Construction

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7501
18/09/2018
7 tài liệu
0
4344
18/09/2018
2 tài liệu
0
2646
18/09/2018
2 tài liệu
0
1367
18/09/2018
4 tài liệu
0
2425
18/09/2018
9 tài liệu
0
5674
18/09/2018
10 tài liệu
0
6522
18/09/2018
10 tài liệu
0
5860
18/09/2018
4 tài liệu
0
2872
18/09/2018
2 tài liệu
0
1400
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1958
18/09/2018
8 tài liệu
0
5735
18/09/2018
5 tài liệu
0
4421
18/09/2018
4 tài liệu
0
2820