Tài liệu

BM01-QT04-Thong-bao-moi-hop

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:   

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Mã số: BM01/QT04

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/10

TP. Nha Trang, ngày ….. tháng ….năm 20..….

Thời gian: ...............giờ........................ ngày ...........................................................................

Địa điểm: .................................................................................................................................

Nội dung buổi họp: ...................................................................................................................

Kính đề nghị anh/chị sắp xếp thời gian tham dự đúng giờ và chuẩn bị hồ sơ / ý kiến đóng góp cho
cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp ký:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

XÁC NHẬN TB

GHI CHÚ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

.

11

.

12

.

Professional Consultant & Construction

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

13

.

14

.

15

.

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7412
18/09/2018
7 tài liệu
0
4303
18/09/2018
2 tài liệu
0
2619
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
10 tài liệu
0
5601
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6471
18/09/2018
10 tài liệu
0
5818
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1943
18/09/2018
8 tài liệu
0
5700
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809