Tài liệu

BM01-QT02-Phieu-CAR

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:   

PHIẾU XỬ LÝ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP

& THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

PHÒNG NGỪA (PHIẾU CAR)

Mã số: BM01/QT02

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

1

1.1 Phạm vi phát hiện sự không phù hợp (KPH):
º Khiếu nại & ý kiến phản ánh KH    

º Kết quả tự đánh giá

º Đo lường mức độ thoả mãn KH          

º Kết quả đánh giá nội bộ                      

º Báo cáo sự KPH của sản phẩm           

º Kết quả từ đánh giá bên ngoài

º Hành vi KPH

º Kết quả họp xem xét của Lãnh đạo

º Đánh giá hiệu quả đào tạo                  

º Khác

1.2 Mô tả sự không phù hợp

Người phát hiện: 

Ngày:

Tài liệu/ dẫn chứng kèm theo (nếu có):
1.3 Chuyển đến bộ phận liên quan: 

2

Nguyên nhân gây ra sự KPH (

Có thể thực hiện sau khi xử lý sự KPH)

:

(Có thể từ con người, máy móc, phương pháp, thời tiết, tác động bên ngoài…)

Người phân tích :

Ngày:

3

Hoạt động xử lý sự KPH (nhằm khắc phục sự KPH ở mục 1.2):
3.
1

Đề xuất biện pháp xử lý:
Bộ phận:

Nội dung:

Ngày hoàn thành:      /      /         .

Bộ phận:

Nội dung:

Ngày hoàn thành:      /      /         .

Người đề xuất:

Ngày :        

3.

2

Thực hiện việc xử lý:
Bộ phận:

Thực hiện

                                           Ngày:      /      /        Ký tên:

Bộ phận:

Thực hiện

                                           Ngày:      /      /        Ký tên:

3.
3

Thẩm tra kết quả:

º Đạt

º Không đạt

º Thẩm tra lại

Người thẩm tra:

Ngày: 

/       /

/       /

/       /

4

Xem xét mức độ sự KPH:

º Nghiêm trọng 

(Sự KPH lập lại, gây hậu quả

nghiêm trọng...)

º Cần có HĐKPPN

º Không nghiêm

trọng

º Dừng

Người xem xét:

Ngày:

/      /

/     /

5

Hành động KP – PN (nhằm loại bỏ nguyên nhân sự KPH ở mục 2):

Đề xuất hành động KP-PN:

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 2

background image

5.
1

Bộ phận:

Nội dung:

Ngày hoàn thành:      /      /         .

Bộ phận:

Nội dung:

Ngày hoàn thành:      /      /         .

Người đề xuất:

Ngày :        /     /   

5.

2

Thực hiện hành động KP-PN:
Bộ phận:

Thực hiện

                                           Ngày:      /      /        Ký tên:

Bộ phận:

Thực hiện

                                           Ngày:      /      /        Ký tên:

5.
3

Thẩm tra:

º Đạt

º Chưa đạt

ºThẩm tra lại

Người thẩm tra:

Ngày: 

/       /

/       /

/       /

6

Đánh giá hiệu quả hoạt động KP-PN:

º Cao

º Trung bình

º Thấp

Sự cải tiến đạt được (nếu có):

Đại diện lãnh đạo:                                                     Ngày:        /       /

Có thể kèm theo các diễn giải trong trường hợp không đủ chỗ ghi chép.

Phiếu CAR có thể photo để các bộ phận có thể xử lý cùng lúc.

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7502
18/09/2018
7 tài liệu
0
4345
18/09/2018
2 tài liệu
0
1367
18/09/2018
4 tài liệu
0
2425
18/09/2018
10 tài liệu
0
5637
18/09/2018
9 tài liệu
0
5674
18/09/2018
10 tài liệu
0
6522
18/09/2018
10 tài liệu
0
5860
18/09/2018
4 tài liệu
0
2872
18/09/2018
2 tài liệu
0
1400
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1958
18/09/2018
8 tài liệu
0
5735
18/09/2018
5 tài liệu
0
4421
18/09/2018
4 tài liệu
0
2820