Tài liệu

BM01-QT01-Yeu-cau-tai-lieu

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

 

Số:   

SỔ CHO MƯỢN HỒ SƠ TÀI LIỆU

Mã số: BM07/QT01

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

Đơn vị:

STT

TÊN TÀI LIỆU/

 HỒ SƠ CHO MƯỢN

SỐ

HIỆU

NGƯỜI CHO

MƯỢN

NGƯỜI MƯỢN

NHẬN

TRẢ

GHI CHÚ

Họ và tên

Mã NV

Đơn vị

Ngày 

Ngày

Professional Consultant & Construction

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7407
18/09/2018
2 tài liệu
0
2619
18/09/2018
2 tài liệu
0
1355
18/09/2018
4 tài liệu
0
2403
18/09/2018
10 tài liệu
0
5597
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6470
18/09/2018
10 tài liệu
0
5817
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1942
18/09/2018
8 tài liệu
0
5700
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809