Tài liệu

BM 06 - NV Tran Bien Hoa

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

THÁNG: 09

NĂM: 2013 

Họ & tên: Trần Biên Hoà

Đơn vị: Phòng Hành Chánh Nhân sự

Chức danh công việc: NV Hành chánh đảng vụ

Nhóm chức danh: III.25

Nội dung

Chỉ số đo lường

Kết quả (%)

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

(9)=(8)*(2)

A

Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

60

60%

1

7

Tháng

Lần sai sót

0

0

100%

7%

2

8

Tháng

Lần sai sót

0

0

100%

8%

3

5

Tuần

Lần sai sót

0

100%

5%

4

6

Tháng

Lần sai sót

0

100%

6%

5

6

Tháng

Lần sai sót

0

100%

6%

6

6

Tháng

Lần sai sót

0

100%

6%

7

6

Tháng

Lần sai sót

0

100%

6%

8

6

tháng

Lần sai sót

0

0

100%

6%

9

5

ngày

Lần sai sót

0

0

100%

5%

10

5

ngày

0

0

100%

5%

II

10

10%

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỐ
TT

Trọng 
số 
(%)

Tần suất  

(ngày/tuần/

tháng)

Thực 

hiện

Thực hiện 

(%)

KPI tổng hợp (của chức danh 
công việc), x1  

Rà soát thủ tục, quy trình, hồ sơ kết 
nạp, chuyển Đảng chính thức của 
Đảng viên.

Lập báo cáo thẩm định hồ sơ kết 
nạp, chuyển chính thức trình BCH 
phê duyệt, gửi về Đảng uỷ cấp trên
Cập nhật tăng giảm, tiếp nhận và 
chuyển sinh hoạt, quản lý hồ sơ 
Đảng viên.

Quan hệ và kết hợp với Trung tâm 
bồi dưỡng lý luận chính trị các cấp 
gửi CB Đảng viên, quần chúng đi 
bồi dưỡng lý luận chính trị, trung 
cấp, sơ cấp, Đảng viên mới, nhận 
thức về Đảng.
Cung cấp số liệu xác minh lý lịch 
của các cấp uỷ đến Nhà máy thẩm 
tra lý lịch phát triển Đảng.
Tham gia công tác thẩm tra hồ sơ 
phát triển Đảng của Đảng bộ.
Kết hợp với các cấp uỷ chi bộ xây 
dựng tạo nguồn phát triển Đảng 
viên.
Cung cấp các biểu mẫu, quy trình, 
thủ tục kết nạp, chuyển chính thức, 
hướng dẫn viết lý lịch.
Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ 
nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2

background image

1

3

tháng

lần sơ suất

0

0

100%

3%

2

4

tháng

0

0

100%

4%

3

3

ngày

lần sơ suất

0

0

100%

3%

III Kế hoạch hành động, x3

10

10%

1

5

tháng

0

0

100%

5%

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

100%

5%

IV Phối hợp, x4

10

10%

1

5

tháng

0

0

100%

5%

2

5

tháng

0

0

100%

5%

B

Năng lực đóng góp, Y%

10

10% 10%

10%

V

Kiến thức, y1

5

5%

5%

5%

VI Kỹ năng, y2

3

3%

3%

3%

VII Hành vi, y3

2

2%

2%

2%

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Theo dõi công tác khen thưởng kỷ 
luật không sai sót
Phối hợp công tác PT đảng; theo 
dõi công tác quy hoạch, báo cáo 
định kỳ đạt 100%

lần không 

đạt

Thực hiện công việc khác do 
trưởng phòng phân công. Không 
sai sót

Lập kế hoạch định kỳ hàng quí, 
năm đạt 100%

lần không 

đạt

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn 
có ảnh hưởng không tốt đến công 
việc của phòng

Phối hợp với các phòng ban, phân 
xưởng đạt 100%

lần không 

đạt

Trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt 
100%

lần không 

đạt

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

2 tài liệu
0
1121

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
2 tài liệu
0
1121