Tài liệu

BM 06 - Danh gia-NV tiep pham phu vu Nha an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

              Họ & tên:                                                                                              Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự
             Chức danh công việc: Nhân viên tiếp phẩm phục vụ                                 Nhóm chức danh: III.25                                 

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

=(8)x(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

50

50%

1

15

ngày

0

0

0

100%

15%

2

15

ngày

0

0

0

100%

15%

3

10

ngày

lần sai sót

0

0

0

100%

10%

4

5

ngày

0

0

0

100%

5%

5

5

ngày

0

0

0

100%

5%

II

25

25%

1

10

ngày

0

0

0

100%

10%

2 Rửa chén bát sạch sẽ 100%

10

ngày

0

0

0

100%

10%

3

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

10

10%

1

5

tháng

0

0

0

100%

5%

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

IV Phối hợp, x4

5

5%

1

5

tháng

0

0

0

100%

5%

B

10

10%

10%

10%

V Kiến thức, y1

5

5%

5%

5%

VI Kỹ năng, y2

3

3%

3%

3%

VII Hành vi, y3

2

2%

2%

2%

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                         THÁNG: 9                                   NĂM: 2013      

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần suất 

(ngày

/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  
Sơ chế thực phẩm; sát trùng rau, củ, 
quả an toàn VSTP đạt 100%

lần không 

đạt

Chuẩn bị dụng cụ : Tô, chén, dĩa, đũa 
ăn an toàn vệ sinh đạt 100%

lần không 

đạt

Nhận phiếu ăn và phát cơm đúng tiêu 
chuẩn 100%
Chấp hành nội qui lao động, tuân thủ 
các qui định về ATLĐ, VSMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của 
nhà máy và Công ty

lần vi 
phạm

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên 
môn nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ, 
PCCC, khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2
Dọn vệ sinh khu vực nhà ăn đảm bảo 
sạch sẽ đạt 100%

lần không 

đạt

lần không 

đạt

Thực hiện công việc khác do trưởng 
phòng phân công. Không sai sót

Chọn thực đơn để sơ chế thực phẩm 
đảm bào ATVSTP đạt 100%

lần không 

đạt

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có 
ảnh hưởng không tốt đến công việc 
của phòng

Phối hợp trạm y tế sát trùng khử độc 
lấy mẫu đạt 100%

lần không 

đạt

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, 
quản lý đánh giá, trung bình), Y%

background image

                Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2741
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1753
3 tài liệu
0
1616
2 tài liệu
0
1327
2 tài liệu
0
1154
1 tài liệu
0
963
1 tài liệu
0
900
2 tài liệu
0
1217
4 tài liệu
0
2258
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1939
4 tài liệu
0
2040
4 tài liệu
0
2030
4 tài liệu
0
2839
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2049
4 tài liệu
0
2434
4 tài liệu
0
3951
4 tài liệu
0
4012
4 tài liệu
0
1917
4 tài liệu
0
1951

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2741
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1753
17/01/2019
2 tài liệu
0
1237
17/01/2019
3 tài liệu
0
1616
17/01/2019
1 tài liệu
0
775
17/01/2019
2 tài liệu
0
1327
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1154
17/01/2019
1 tài liệu
0
963
21/01/2019
1 tài liệu
0
900
21/01/2019
2 tài liệu
0
1217
21/01/2019
4 tài liệu
0
2258
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1939
21/01/2019
4 tài liệu
0
2040
21/01/2019
4 tài liệu
0
2030
21/01/2019
4 tài liệu
0
2839
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2049
21/01/2019
4 tài liệu
0
2434
21/01/2019
4 tài liệu
0
3951
21/01/2019
4 tài liệu
0
4012
21/01/2019
4 tài liệu
0
1917
21/01/2019
4 tài liệu
0
1951