Tài liệu

BM 06 - Danh gia-NV tiep pham phu vu Nha an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

              Họ & tên:                                                                                              Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự
             Chức danh công việc: Nhân viên tiếp phẩm phục vụ                                 Nhóm chức danh: III.25                                 

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

=(8)x(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

50

50%

1

15

ngày

0

0

0

100%

15%

2

15

ngày

0

0

0

100%

15%

3

10

ngày

lần sai sót

0

0

0

100%

10%

4

5

ngày

0

0

0

100%

5%

5

5

ngày

0

0

0

100%

5%

II

25

25%

1

10

ngày

0

0

0

100%

10%

2 Rửa chén bát sạch sẽ 100%

10

ngày

0

0

0

100%

10%

3

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

10

10%

1

5

tháng

0

0

0

100%

5%

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

IV Phối hợp, x4

5

5%

1

5

tháng

0

0

0

100%

5%

B

10

10%

10%

10%

V Kiến thức, y1

5

5%

5%

5%

VI Kỹ năng, y2

3

3%

3%

3%

VII Hành vi, y3

2

2%

2%

2%

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                         THÁNG: 9                                   NĂM: 2013      

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần suất 

(ngày

/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  
Sơ chế thực phẩm; sát trùng rau, củ, 
quả an toàn VSTP đạt 100%

lần không 

đạt

Chuẩn bị dụng cụ : Tô, chén, dĩa, đũa 
ăn an toàn vệ sinh đạt 100%

lần không 

đạt

Nhận phiếu ăn và phát cơm đúng tiêu 
chuẩn 100%
Chấp hành nội qui lao động, tuân thủ 
các qui định về ATLĐ, VSMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của 
nhà máy và Công ty

lần vi 
phạm

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên 
môn nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ, 
PCCC, khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2
Dọn vệ sinh khu vực nhà ăn đảm bảo 
sạch sẽ đạt 100%

lần không 

đạt

lần không 

đạt

Thực hiện công việc khác do trưởng 
phòng phân công. Không sai sót

Chọn thực đơn để sơ chế thực phẩm 
đảm bào ATVSTP đạt 100%

lần không 

đạt

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có 
ảnh hưởng không tốt đến công việc 
của phòng

Phối hợp trạm y tế sát trùng khử độc 
lấy mẫu đạt 100%

lần không 

đạt

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, 
quản lý đánh giá, trung bình), Y%

background image

                Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2413
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1577
3 tài liệu
0
1420
2 tài liệu
0
1161
2 tài liệu
0
1013
1 tài liệu
0
863
1 tài liệu
0
813
2 tài liệu
0
1082
4 tài liệu
0
2016
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
1810
4 tài liệu
0
1811
4 tài liệu
0
2482
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1828
4 tài liệu
0
2044
4 tài liệu
0
3442
4 tài liệu
0
3628
4 tài liệu
0
1705
4 tài liệu
0
1760

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2413
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1577
17/01/2019
2 tài liệu
0
1105
17/01/2019
3 tài liệu
0
1420
17/01/2019
1 tài liệu
0
694
17/01/2019
2 tài liệu
0
1161
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1013
17/01/2019
1 tài liệu
0
863
21/01/2019
1 tài liệu
0
813
21/01/2019
2 tài liệu
0
1082
21/01/2019
4 tài liệu
0
2016
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1738
21/01/2019
4 tài liệu
0
1810
21/01/2019
4 tài liệu
0
1811
21/01/2019
4 tài liệu
0
2482
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1828
21/01/2019
4 tài liệu
0
2044
21/01/2019
4 tài liệu
0
3442
21/01/2019
4 tài liệu
0
3628
21/01/2019
4 tài liệu
0
1705
21/01/2019
4 tài liệu
0
1760