Tài liệu

BM 06 - Danh gia-NV thu kho Nha an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

THÁNG: 9                                                                                       NĂM: 2013      

        Họ & tên: Phan Thị Hằng                                                         Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự
        Chức danh công việc: Nhân viên thủ kho nhà ăn                        Nhóm chức danh: III.25                                 

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

=(8)x(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

55

55%

1

15

ngày

lần sai sót

0

0

0

100%

15%

2

15

ngày

lần sai sót

0

0

0

100%

15%

3

15

ngày

0

0

0

100%

15%

4

5

ngày

0

0

0

100%

5%

5

5

ngày

0

0

0

100%

5%

II

15

15%

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

15

15%

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

IV Phối hợp, x4

5

5%

1

5

tháng

0

0

0

100%

5%

B

10

10%

10%

10%

V Kiến thức, y1

5

5%

5%

5%

VI Kỹ năng, y2

3

3%

3%

3%

VII Hành vi, y3

2

2%

2%

2%

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần suất 

(ngày

/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công 
việc), x1  

Quản lý phụ trách việc nhập, xuất thực 
phẩm, chất đổ hàng kho, vật dụng, phụ kiện 
hàng ngày đúng qui định
Cập nhật sổ sách hàng ngày đầy đủ để báo 
cáo
Quản lý, bảo quản hàng hóa trong kho 
không để thất thoát

lần thất 

thoát

Chấp hành nội qui lao động, tuân thủ các 
qui định về ATLĐ, VSMT, PCCC; Tuân 
thủ nội qui lao động của nhà máy và Công 
ty

lần vi 
phạm

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ, PCCC, khám 
sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Lập biên bản thanh lý dụng cụ hư hỏng kịp 
thời, không chậm trễ

lần chậm 

trễ

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Lập kế hoạch thanh lý vật dụng hư hỏng và 
mua bổ sung kịp thời

lần chậm 

trễ

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh 
hưởng không tốt đến công việc của phòng

Phối hợp các đơn vị phòng ban, phân 
xưởng kịp thời thời đáp ứng yêu cầu công 
việc

lần không 

đáp ứng

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

background image

                      Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1462

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
3 tài liệu
0
1462