Tài liệu

BM 06 - Danh gia-CV QTHC QLDD

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

              Họ & tên: Mã Phi Đăng                                                                           Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

=(8)x(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

80

80%

I

45

45%

1

10

tháng

lần sai sót

1

0

0

100%

10%

2

10

tháng

1

0

0

100%

10%

3

10

tháng

lần sai sót

0

0

0

100%

10%

4

5

tháng

1

0

0

100%

5%

5

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

6

5

ngày

0

0

0

100%

5%

II

15

15%

1

5

ngày

2

0

0

100%

5%

2

5

ngày

0

0

0

100%

5%

3

5

ngày

lần sơ suất

1

0

0

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

12

12%

1

4

tháng

0

0

0

100%

4%

2

4

tháng

0

0

0

100%

4%

3

4

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

4%

IV Phối hợp, x4

8

8%

1

4

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

4%

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         THÁNG: 9                                   NĂM: 2013      

             Chức danh công việc: CV Quản trị hành chánh-QLDD                              Nhóm chức danh: V.14                                      
       

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần suất 

(ngày

/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), 
x1  
Theo dõi quản lý hồ sơ đất đai, tài sản Nhà 
máy. Không sai sót
Lập kế hoạch, theo dõi ngân sách, thực 
hiện mua sắm, nhập xuất vật tư SCTX, hoá 
chất hồ bơi, VPP Nhà máy. Không chậm 
trễ

lần chậm 

trễ

Quản lý, theo dõi thực hiện, lập thủ tục và 
thanh quyết toán các hợp đồng thuê ngoài. 
Không sai sót 
Thực hiện công tác ISO P.HCNS. Lỗi 
không phù hợp

lỗi không 

phù hợp

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, 
BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của nhà máy và Công ty
Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức 
khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Quản lý, giám sát lao động vệ sinh thuê 
ngoài, không để phản ảnh các đơn vị về lao 
động VSCN

lần phản 

ảnh

Thực hiện chế độ báo cáo công tác của 
Phòng hằng tháng . Không chậm trễ

lần chậm 

trễ

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Kiểm soát thủ tục QL hồ sơ đất đai, không 
thiếu sót

lần thiếu 

sót

Kiểm soát chi phí ngân sách SCTX, VPP, 
Hoá chất, thực hiện hợp đồng thuê ngoài, 
không vượt ngân sách

lần vượt 

ngân sách

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh 
hưởng không tốt đến công việc của phòng

Phối hợp với Ban QL&KD bất động sản, 
không để xảy ra sai sót, chậm trễ

background image

2

4

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

4%

B

20

20%

20%

20%

V Kiến thức, y1

10

10%

10%

10%

VI Kỹ năng, y2

5

5%

5%

5%

VII Hành vi, y3

5

5%

5%

5%

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

       DUYỆT                                                             QUẢN LÝ TRỰC TIẾP                                  NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nguyễn Thanh Liêm

Nguyễn Hoài Nam

Mã phi Đăng

Ngày:

Ngày:

Ngày:

Phối hợp với chính quyền địa phương, 
không để xảy ra sai sót, chậm trễ
Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2923
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2395
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2084
4 tài liệu
0
2195
4 tài liệu
0
3024
4 tài liệu
0
2164
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2183
4 tài liệu
0
2660
4 tài liệu
0
2065
4 tài liệu
0
4238
4 tài liệu
0
4316
4 tài liệu
0
2040
4 tài liệu
0
2072
3 tài liệu
0
1858
2 tài liệu
0
1443
2 tài liệu
0
1266

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2923
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2395
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2084
21/01/2019
4 tài liệu
0
2195
21/01/2019
4 tài liệu
0
3024
21/01/2019
4 tài liệu
0
2164
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2183
21/01/2019
4 tài liệu
0
2660
21/01/2019
4 tài liệu
0
2065
21/01/2019
4 tài liệu
0
4238
21/01/2019
4 tài liệu
0
4316
21/01/2019
4 tài liệu
0
2040
21/01/2019
4 tài liệu
0
2072
17/01/2019
3 tài liệu
0
1858
17/01/2019
2 tài liệu
0
1317
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1443
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1266