Tài liệu

BM 06 - DANH GIA CONG VIEC CUA CA NHAN-TT-lai xe-VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

              Họ & tên: Phạm Văn Thuộc                                                                           Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

=(8)x(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

80

80%

I

45

45%

1

15

ngày

1

1

0

100%

15%

2

5

ngày

hợp lý

1

1

0

100%

5%

3

5

tháng

0

0

0

100%

5%

4

10

ngày

1

1

0

100%

10%

5

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

6

5

ngày

0

0

0

100%

5%

II

15

15%

1

5

ngày

2

2

0

100%

5%

2

5

ngày

0

0

0

100%

5%

3

5

ngày

lần sơ suất

1

1

1

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

12

12%

1

4

tháng

0

0

0

100%

4%

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                         THÁNG: 9                                   NĂM: 2013      

             Chức danh công việc: Tổ trưởng Vệ sinh công nghiệp                                      Nhóm chức danh: II.24                             
        

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần xuất 

(ngày

/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công 
việc), x1  

Lái xe xúc bánh lốp dọn vệ sinh trong dây 
chuyền sản xuất và yểm trợ các phân 
xưởng khác vệ sinh sạch sẽ các khu vực 
sản xuất khi có yêu cầu. Luôn sạch sẽ, 
gọn gàng.

sạch sẽ, 

gọn gàng

Phân công nhiệm vụ cho các công nhân 
trong tổ và lao động thuê ngoài.

Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị xe 
xúc.

đúng kế 

hoạch và 

đúng yêu 

cầu kỹ 

thuật

Quản  lý,  giám  sát  lao  động  vệ  sinh  thuê 
ngoài,  không  để  phản  ảnh  các  đơn  vị  về 
lao động VSCN

không để 

phản ánh

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui 
lao động của nhà máy và Công ty
Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức 
khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Quản lý, giám sát lao động vệ sinh thuê 
ngoài, không để phản ảnh các đơn vị về 
lao động VSCN

lần phản 

ảnh

Thực hiện chế độ báo cáo công tác của 
Phòng hằng tháng . Không chậm trễ

lần chậm 

trễ

Thực hiện công việc khác do trưởng 
phòng phân công. Không sai sót

Kiểm soát dọn vệ sinh trong dây chuyền 
sản xuất và yểm trợ các phân xưởng khác 
vệ sinh sạch sẽ các khu vực sản xuất khi 
có yêu cầu. Luôn sạch sẽ, gọn gàng.

sạch sẽ, 

gọn gàng

background image

2

4

tháng

0

0

0

100%

4%

3

4

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

4%

IV Phối hợp, x4

8

8%

1

8

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

8%

B

20

20%

20%

20%

V Kiến thức, y1

10

10%

10%

10%

VI Kỹ năng, y2

5

5%

5%

5%

VII Hành vi, y3

5

5%

5%

5%

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

  NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                      Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Kiểm soát bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị 
xe xúc. đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo 
đúng yêu cầu kỹ thuật.

lần vượt 

ngân sách

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh 
hưởng không tốt đến công việc

Phối hợp với các đơn vị trong Nhà máy, 
không để xảy ra sai sót, chậm trễ
Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản 
lý đánh giá, trung bình), Y%

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2933
1 tài liệu
0
1021
1 tài liệu
0
966
2 tài liệu
0
1306
4 tài liệu
0
2398
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2092
4 tài liệu
0
2206
4 tài liệu
0
3039
4 tài liệu
0
2168
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2185
4 tài liệu
0
2671
4 tài liệu
0
2071
4 tài liệu
0
4267
4 tài liệu
0
2045
4 tài liệu
0
2073
3 tài liệu
0
1860
3 tài liệu
0
1731
2 tài liệu
0
1445
2 tài liệu
0
1274

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2933
17/01/2019
1 tài liệu
0
1021
21/01/2019
1 tài liệu
0
966
21/01/2019
2 tài liệu
0
1306
21/01/2019
4 tài liệu
0
2398
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2092
21/01/2019
4 tài liệu
0
2206
21/01/2019
4 tài liệu
0
3039
21/01/2019
4 tài liệu
0
2168
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2185
21/01/2019
4 tài liệu
0
2671
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
21/01/2019
4 tài liệu
0
4267
21/01/2019
4 tài liệu
0
2045
21/01/2019
4 tài liệu
0
2073
17/01/2019
3 tài liệu
0
1860
17/01/2019
2 tài liệu
0
1321
17/01/2019
3 tài liệu
0
1731
17/01/2019
1 tài liệu
0
834
17/01/2019
2 tài liệu
0
1445
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1274