Tài liệu

BM 06 - DANH GIA CONG VIEC CUA CA NHAN-Truong to y te

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CP  XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

THÁNG: 09

NĂM: 2013 

Họ & tên: Nguyễn Xuân Thọ

Đơn vị/bộ phận: Phòng HCNS

Chức danh công việc: Tổ trưởng phụ trách y tế

Nhóm chức danh: IV.25

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

(9)=(8)*(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

80

80%

I

50

50%

1

10

ngày

0

0

0

100%

10%

2

10

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

10%

3

5

tháng

0

0

0

100%

5%

4

5

ngày

0

0

0

100%

5%

5

5

ngày

0

0

0

100%

5%

6

5

ngày

lần sai sót

0

0

0

100%

5%

7

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

SỐ

TT

Trọng 
số 
(%)

Tần suất  

(ngày/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

Thực hiện 

(%)

Kết quả 

(%)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  

Phân công công tác tổ viên, tổ 
chức thực hiện hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn  trực ca

lần không 
hoàn thành

Theo dõi tình hình sức khỏe của 
toàn thể CBCNV Nhà máy, tổ 
chức khám sức khỏe định kỳ hàng 
năm và bệnh nghề nghiệp đúng 
đối tượng

Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động và 
môi trường lao động đầy đủ

lần thiếu 
sót

Tham gia điều tra các vụ tai nạn 
lao động xảy ra trong Nhà máy

lần không 
tham gia

Thực hiện thủ tục giám định 
thương tật do tai nạn lao động và 
bệnh nghề nghiệp, giám định y 
khoa. Đầy đủ kịp thời

lần thiếu 
sót, chậm 
trễ

Khám bệnh & cấp phát thuốc theo 
toa chính xác 100%
Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ 
nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

background image

8

5

ngày

0

0

0

100%

5%

II

10

10%

1

5

ngày

0

0

0

100%

5%

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

15

15%

1

5

năm

0

0

0

100%

5%

2

5

quý

0

0

0

100%

5%

3

3

tháng

100%

3%

4

2

ngày

lần sơ suất

100%

2%

IV Phối hợp, x4

5

5%

1

3

tháng

0

0

0

100%

3%

2

2

tháng

100%

2%

B Năng lực đóng góp, Y%

20

20% 20%

20%

V Kiến thức, y1

10

10%

10%

10%

VI Kỹ năng, y2

5

5%

5%

5%

VII Hành vi, y3

5

5%

5%

5%

100

100%

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần không 
tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
an toàn vệ sinh thực phẩm về phục 
vụ cơm giữa ca, bồi dưỡng độc 
hại. Đạt yêu cầu

lần không 
đạt

Thực hiện công việc khác do 
trưởng phòng phân công. Không 
sai sót

Xây dựng kế hoạch hoạt động của 
tổ y tế hàng năm theo kế hoạch 
sản xuất của Nhà máy. Đạt yêu 
cầu công việc

lần không 

đạt

Phát động tổng vệ sinh và có biện 
pháp phòng chống dịch bệnh

lần không 

thực hiện

Lập kế hoạch mua thuốc, giám sát 
việc cấp phát thuốc đúng và đạt 
100%

lần không 

đạt

Báo cáo công tác quản lý sức khỏe 
và hoạt động của Trạm y tế kịp 
thời cho Trưởng phòng

Phối hợp các phòng ban, phân 
xưởng đạt 100%

lần không 

đạt

Phối hợp với Trung tâm y tế, bệnh 
viện đạt yêu cầu công việc

lần không 

đạt

TỔNG: 

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + 

(y1+y2+y3)

background image

           DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

 Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2935
1 tài liệu
0
1021
1 tài liệu
0
966
2 tài liệu
0
1306
4 tài liệu
0
2403
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2206
4 tài liệu
0
3040
4 tài liệu
0
2169
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2186
4 tài liệu
0
2674
4 tài liệu
0
2073
4 tài liệu
0
4268
4 tài liệu
0
4341
4 tài liệu
0
2048
4 tài liệu
0
2075
3 tài liệu
0
1860
3 tài liệu
0
1731
2 tài liệu
0
1448
2 tài liệu
0
1277

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2935
17/01/2019
1 tài liệu
0
1021
21/01/2019
1 tài liệu
0
966
21/01/2019
2 tài liệu
0
1306
21/01/2019
4 tài liệu
0
2403
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2206
21/01/2019
4 tài liệu
0
3040
21/01/2019
4 tài liệu
0
2169
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2186
21/01/2019
4 tài liệu
0
2674
21/01/2019
4 tài liệu
0
2073
21/01/2019
4 tài liệu
0
4268
21/01/2019
4 tài liệu
0
4341
21/01/2019
4 tài liệu
0
2048
21/01/2019
4 tài liệu
0
2075
17/01/2019
3 tài liệu
0
1860
17/01/2019
2 tài liệu
0
1324
17/01/2019
3 tài liệu
0
1731
17/01/2019
1 tài liệu
0
836
17/01/2019
2 tài liệu
0
1448
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1277