Tài liệu

BM 06 - Danh gia cong viec cua ca nhan-Truong phong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty CP  XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: Nhà máy XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biễu mẫu số 6

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN                         

THÁNG:………..

Năm 2013

Đơn vị/Bộ phận: PHCNS

Chức danh công việc: Trưởng Phòng HCNS

Nhóm chức danh:IX.02

Nội dung

Chỉ số đo lường

                        KPI

HT 

TL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

8=(6)/(5) (9)=(2)*(8)

A

Đánh giá theo KPI, X%

60

#VALUE!

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), x1  

40

#VALUE!

1

6

Hàng ngày

0

0

0

100%

#VALUE!

4

Hàng ngày

0

0

0

100%

#VALUE!

2

6

Hàng ngày

0

0

0

100%

#VALUE!

3

Hàng tuần

0

0

0

100%

#VALUE!

1

Hàng ngày

0

0

0

100%

#VALUE!

3

3

Hàng tuần

75

75

75

100%

#VALUE!

4

3

hàng ngày

95

95

95

100%

#VALUE!

5

4

hàng ngày

0

0

0

100%

#VALUE!

6

2

Hàng tháng

0

0

0

100%

#VALUE!

7

Quản lý sử dụng ngân sách được giao hiệu quả

4

Hàng ngày

65

75

75

100%

#VALUE!

8

Quản lý, duy trì  HTQLCL ISO 9001 của P.HCNS hiệu quả 

1

Hàng tháng

0

0

0

100%

#VALUE!

Đảm bảo tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, an toàn.

1

Hàng quý

%

95

95

95

100%

#VALUE!

Đảm bảo chấp hành ATVSLĐ, quy định về môi trường, nội quy lao động

2

Hàng ngày số lần vi phạm

1

0

0

100%

#VALUE!

II

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm khác), x2

5

#VALUE!

1

Lãnh đạo công tác công Đoàn CSTV Nhà máy

2

Hàng ngày

70

70

70

100%

#VALUE!

2

1

Hàng ngày

65

75

75

100%

#VALUE!

3

Thực hiện công tác khác do Giám Đốc phân công

2

Hàng tháng Số lần sai sót

0

0

0

100%

#VALUE!

III Kế hoạch hành động, x3

5

0

#VALUE!

1

Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng Hành chánh -Nhân sự

1

Hàng tuần

0

0

0

100%

#VALUE!

2

Báo cáo phòng chống ngăn ngừa các tình huống cần khắc phục

2

Hàng tuần

0

0

0

100%

#VALUE!

3

Lập kế hoạch kiểm soát sử dụng ngân sách

1

Hàng tuần

0

0

0

100%

#VALUE!

4

Lập kế hoạch kiểm soát hệ thống ISO của phòng HCNS

1

Hàng tháng

0

0

0

100%

#VALUE!

IV Phối hợp, x4

10

#VALUE!

Họ & tên:  NGUYỄN THANH LIÊM

Trọn

g số 

(%)

Tầng suất 

(ngày/tháng/

năm)

Thực 

hiện 

%Thực 
hiện 
(so 

sánh mục 

tiêu với 

thực hiện)

Kết quả 

(%)

Thước đo 

(ĐVT)

Chỉ đạo, quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ hiệu quả các bộ phận quản 
trị hành chánh đảm bảo công tác lễ tân, tiếp nhận văn thư lưu trữ, báo cáo, 
fax, thông tin liên lạc đến và đi kịp thời chính xác, tổ chức sự kiện, bố trí 
phòng. Sắp xếp lịch công tác Giám đốc hợp lý hiệu quả

số lần sai 

sót/tháng

Quản lý trang thiết bị văn phòng, trụ sở, văn phòng làm việc, nhà khách, khai 
thác hồ bơi, sân tennis, hội trường, công trình phúc lợi, điều động xe Nhà máy, 
theo dõi các xe thuê ngoài đưa rước lãnh đạo, CBCNV Nhà máy đi làm, trực 
PCCC, đi công tác, khách đến công tác, làm việc với Nhà máy an toàn, hiệu 
quả

số lần sai 

sót/tháng

Chỉ đạo, quản lý, điều hành bộ phận quản trị nhân sự, đảm bảo thực hiện hoạt 
động quản lý lao động Nhà máy, chế độ chính sách của Công ty, chế độ bảo 
hiểm xã hội toàn Nhà máy; 

số lần sai 

sót/tháng

 - Đáp ứng kịp thời công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Quản lý, bố trí sắp 
xếp nguồn nhân lực Nhà máy, xác định nhu cầu tuyển dụng các đơn vị.

số lần sai 

sót/tháng

- Quản lý, tổ chức thuê lao động thuê ngoài , công tác vệ sinh công nghiệp, 
phục vụ hiệu quả  công tác của các đơn vị Nhà máy

số lần sai 

sót/tháng

Phối hợp P.TCHC, các đơn vị liên quan, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, 
đáp ứng công tác các đơn vị, hiện tại và lâu dài:

Tỉ  lệ % đáp 
ứng/tháng

Quản lý việc thực hiện đúng chế độ, khám bệnh định kỳ và chăm sóc khức khỏe 
cho người lao động. Phòng ngừa ngăn chặn các nguy cơ bệnh nghề nghiệp, 
các ổ dịch bệnh lây lan

Tỉ  lệ % đáp 
ứng/tháng

Đáp ứng phục vụ kịp thời các suất ăn cho toàn thể CBCNV Nhà máy và khách 
đến công tác, đảm  bảo đủ định lượng suất ăn, an  toàn thực phẩm đúng quy 
định

số lần sai 

sót/tháng

Phối hợp P.TCHC Công ty và các đơn vị xây dựng và áp dụng đánh giá KPI 
các đơn vị  toàn Nhà máy đúng thời gian

số lần sai 

sót/tháng

Tỉ  lệ % 
đáp ứng/tháng

Lỗi nặng

tháng

Tỉ  lệ %
 đáp ứng/tháng

Quản lý công tác  giám sát đơn vị thuê ngoài xuất sản phẩm xi măng của đơn 
vị P.SXXM

Tỉ  lệ %
 đáp ứng/tháng

 số lần sai sót 

lập lại/tháng

 số lần sai sót 

lập lại/tháng

 số lần sai sót 

lập lại/tháng

 số lần sai sót 

lập lại/tháng

background image

1

Phối hợp với các đơn vị trong Công ty

3

Hàng ngày

0

0

0

100%

#VALUE!

2

Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Nhà máy

5

Hàng ngày

0

0

0

100%

#VALUE!

3

2

Hàng ngày

0

0

0

100%

#VALUE!

B

Năng lực đóng góp, Y%

40

V

Kiến thức, y1

15

15%

15%

15%

VI

Kỹ năng, y2

10

10%

10%

10%

VII Hành vi, y3

15

15%

15%

15%

TỔNG:

100

#VALUE!

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ & tên)

(Ký, ghi rõ họ & tên)

(Ký, ghi rõ họ & tên)

Ngày:

Ngày:

Ngày:

số lần t/h không 

tốt/tháng

số lần t/h không 

tốt/tháng

Phối hợp với các đơn vị Ngoài Nhà máy để giải quyết công tác liên quan Nhà 
máy/ phòng

số lần t/h không 

tốt/tháng

Tự 

đánh 

giá, m

%

Quản lý 

đánh giá, 

n%

Điểm 

trung 

bình, mxn

%

background image

Công ty CP  XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: Nhà máy XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biễu mẫu số 6

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN                         

THÁNG: 09

Năm 2013

Đơn vị/Bộ phận: PHCNS

Chức danh công việc: Trưởng Phòng HCNS

Nhóm chức danh:IX.02

TT

Nội dung

Chỉ số đo lường

                        KPI

HT 

TL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

8=(6)/(5)

(9)=(2)*(8)

A

Đánh giá theo KPI, X%

60

#VALUE!

I

40

#VALUE!

1

6

0

0

0

100%

#VALUE!

Họ & tên:  NGUYỄN THANH LIÊM

Trọng số 

(%)

Tầng 

suất 

(ngày

/tháng

/năm)

Thực 

hiện 

%Thực hiện 

(so sánh mục 

tiêu với thực 

hiện)

Kết quả (%)

Thước đo 

(ĐVT)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  

Chỉ đạo, quản lý, điều hành, phân 
công nhiệm vụ hiệu quả các bộ 
phận quản trị hành chánh đảm 
bảo công tác lễ tân, tiếp nhận văn 
thư lưu trữ, báo cáo, fax, thông 
tin liên lạc đến và đi kịp thời 
chính xác, tổ chức sự kiện, bố trí 
phòng. Sắp xếp lịch công tác 
Giám đốc hợp lý hiệu quả

Hàng 

ngày

số lần sai 

sót/tháng

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
740
2 tài liệu
0
1146
2 tài liệu
0
1043
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1549
3 tài liệu
0
1454
2 tài liệu
0
1201
2 tài liệu
0
1167

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
740
20/12/2018
2 tài liệu
0
1146
20/12/2018
2 tài liệu
0
1043
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
3 tài liệu
0
1549
20/12/2018
2 tài liệu
0
1099
20/12/2018
3 tài liệu
0
1454
20/12/2018
1 tài liệu
0
739
20/12/2018
2 tài liệu
0
1201
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
2 tài liệu
0
1167