Tài liệu

BM 06 - DANH GIA CONG VIEC CUA CA NHAN-Totruong Nha an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

              Họ & tên: Phạm Nhật Yến                                                                     Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự
             Chức danh công việc: Tổ trưởng nhà ăn                                                  Nhóm chức danh: IV.14                                 

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

=(8)x(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

80

80%

I

45

45%

1

5

ngày

0

0

0

100%

5%

2

5

ngày

0

0

0

100%

5%

3

5

tháng

0

0

0

100%

5%

4

5

ngày

0

0

0

100%

5%

5

5

tháng

0

0

0

100%

5%

6

5

tháng

lần sai sót

0

0

0

100%

5%

7

5

ngày

0

0

0

100%

5%

8

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

9

5

ngày

0

0

0

100%

5%

II

10

10%

1

5

ngày

0

0

0

100%

5%

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

20

20%

1

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                         THÁNG: 9                                   NĂM: 2013      

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần suất 

(ngày

/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công 
việc), x1  

Phân công các nhân viên Nhà ăn theo công 
việc cụ thể: Tiếp phẩm và cấp dưỡng, đảm 
bảo tốt công tác nấu ăn

lần không 

đạt

Quản lý, sử dụng trang thiết bị của tổ nhà 
ăn hiệu quả, không thất thoát, lãng phí

lần không 

đạt

Quản lý sử dụng kinh phí đúng qui định đạt 
100%

lần không 

đạt

Xây dựng thực đơn ngày; dự trù kinh phí 
mua thục phẩm đủ  và đạt chất lượng 100%

lần không 

đạt

Đôn đốc thủ kho, thủ quỹ báo cáo sổ sách, 
hàng hóa xuất nhập đúng qui định đạt 
100%

lần không 

đạt

Báo cáo nhập xuất thu chi hàng tháng đúng 
theo qui định không sai sót
Kiểm soát tình hình VSAT thực phẩm đạt 
100%

lần không 

đạt

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, 
BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của nhà máy và Công ty
Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức 
khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Thường xuyên cải tiến các món ăn theo 
điều kiện thực tế

lần không 

đạt

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Nhắc nhở chị em trong tổ nêu cao tinh thần 
trách  nhiệm,  thái  độ  phục  vụ  đúng  mực, 
hòa nhã, tôn trọng mọi người

Kiểm  tra  công  tác  cấp  phát  cơm  giữa  ca, 
bồi  dưỡng  độc  hại  theo  đúng  tiêu  chuẩn, 
chế  độ;  bảo  đảm  vệ  sinh  an  tòan  thực 
phẩm.

background image

3

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

4

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

IV Phối hợp, x4

5

5%

1

3

tháng

0

0

0

100%

3%

2

2

tháng

0

0

0

100%

2%

B

20

20%

20%

20%

V Kiến thức, y1

10

10%

10%

10%

VI Kỹ năng, y2

5

5%

5%

5%

VII Hành vi, y3

5

5%

5%

5%

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                      Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Kiểm tra, đôn đốc chị em thực hiện tốt 
công tác vệ sinh chung, chấp hành đúng 
các nội qui, qui định về ATVSLĐ, VSMT, 
Khám bệnh định kỳ, huấn luyện an toàn 
của Nhà máy

Kiểm tra, báo cáo kịp thời để bảo dưỡng, 
sửa chữa, bổ sung trang thiết bị, nhân lực 
nhà ăn. Đảm bảo hoạt động hiệu quả

Phòng ban, phân xưởng, trạm y tế đạt 
100%

lần không 

đạt

Trung tâm y tế dự phòng huyện, tỉnh đạt 
100%

lần không 

đạt

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2301
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1519
3 tài liệu
0
1357
2 tài liệu
0
1104
2 tài liệu
0
971
1 tài liệu
0
827
1 tài liệu
0
780
2 tài liệu
0
1029
4 tài liệu
0
1945
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1658
4 tài liệu
0
1726
4 tài liệu
0
2355
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1746
4 tài liệu
0
1934
4 tài liệu
0
1649
4 tài liệu
0
3198
4 tài liệu
0
3478
4 tài liệu
0
1635
4 tài liệu
0
1687

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2301
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1519
17/01/2019
2 tài liệu
0
1059
17/01/2019
3 tài liệu
0
1357
17/01/2019
1 tài liệu
0
661
17/01/2019
2 tài liệu
0
1104
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
971
17/01/2019
1 tài liệu
0
827
21/01/2019
1 tài liệu
0
780
21/01/2019
2 tài liệu
0
1029
21/01/2019
4 tài liệu
0
1945
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1658
21/01/2019
4 tài liệu
0
1726
21/01/2019
4 tài liệu
0
2355
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1746
21/01/2019
4 tài liệu
0
1934
21/01/2019
4 tài liệu
0
1649
21/01/2019
4 tài liệu
0
3198
21/01/2019
4 tài liệu
0
3478
21/01/2019
4 tài liệu
0
1635
21/01/2019
4 tài liệu
0
1687