Tài liệu

BM 06 - DANH GIA CONG VIEC CUA CA NHAN-Pho phong HC

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CP  XI MĂNG HÀ TIÊN 1
NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

NĂM: 2013 

Họ & tên: Nguyễn Hiền Triết
Chức danh công việc: Phó phòng Hành chánh

STT

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thực hiện 

KPI

HT MT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)x(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

60

60%

I

45

45%

1

5

năm

0

0

100%

5%

25%

2

5

năm

0

0

100%

5%

25%

3

5

năm

0

0

100%

5%

25%

4

5

năm

0

0

100%

5%

25%

5

5

năm

0

0

100%

5%

25%

6

5

năm

0

0

100%

5%

25%

6

5

năm

0

0

100%

5%

25%

7

5

năm

0

0

100%

5%

25%

8

5

năm

0

0

100%

5%

25%

II

5

5%

25%

1

2.5

năm

0

0

100%

3%

6%

Trọng 

số (%/)

Tần 

xuất 

(ngày

/tháng)

 (%) Thực 
hiện

Kết quả

(TS*TH)

Thước 

đo

(8)=(7)/

(6)

KPI tổng hợp (của chức danh 
công việc), x1  
Quản lý, điều hành, phân công 
nhiệm vụ tốt bộ phận hành chánh 
đảm bảo công tác kịp thời chinh 
xác

lần chậm 

trể

Theo dõi tiếp nhận công văn đi 
công văn đến, lưu trữ tài liệu. 
Quản lý công tác in ấn, sao chụp 
tài liệu. Không sai sót

lần sai 

xót

Quản lý và lập kế hoạch. Theo dõi, 
báo cáo  công tác mua sắm, sửa 
chữa các trang thiết bị văn phòng. 
Không chậm trễ.

lần chậm 

trể

Theo dõi sắp xếp phân công  xe 
đưa đón CBCNV. Theo dõi công 
tác bảo dưỡng sửa chữa. Không 
chậm trễ.

lần chậm 

trể

Đón tiếp khách đến quan hệ công 
tác với nhà máy. Không sai sót

lần sai 

xót

Theo dõi thực hiện công tác quan 
hệ cộng đồng không để sai sót

lần sai 

xót

Phụ trách theo dõi nhà khách kịp 
thời nhanh chóng. Không chận trễ 

lần sai 

xót

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ nội 
qui lao động của nhà máy và Công 
ty

lần sai 

xót

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần sai 

xót

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2
Phụ trách công tác Đảng vụ, thanh 
tra, phòng chống tham nhũng đạt 
100%

lần sai 

xót

background image

2

2.5

năm

0

0

100%

3%

6%

III Kế hoạch hành động, x3

5

5%

25%

1

2.5

năm

0

0

100%

3%

6%

2

2.5

năm

0

0

100%

3%

6%

IV Phối hợp, x4

5

5%

25%

1

2.5

năm

0

0

100%

3%

6%

2

2.5

năm

0

0

100%

3%

6%

B

40

40% 40%

40%

V Kiến thức, y1

20

20% 20%

20%

400%

VI Kỹ năng, y2

10

10% 10%

10%

100%

VII Hành vi, y3

10

10% 10%

10%

100%

100

100%

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày:

Ngày:

Ngày:

Phụ trách công việc khác do 
trưởng phòng phân công. Không 
sai sót

lần sai 

xót

Giám sát, kiểm tra, đôn đốc  tiến 
độ thực hiện công việc

lần sai 

xót

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn 
có ảnh hưởng không tốt đến hoạt 
động của phòng

lần sai 

xót

Phối hợp với các đơn vị nhà máy, 
công ty

lần sai 

xót

Phối hợp với các đơn vị địa 
phương

lần sai 

xót

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, 
quản lý đánh giá, trung bình), Y
%

TỔNG:

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4)+

(y1+y2+y3)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1535
2 tài liệu
0
1119

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1535
20/12/2018
2 tài liệu
0
1119