Tài liệu

BM 06 - DANH GIA CONG VIEC CUA CA NHAN-NV Thu kho thuoc

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

THÁNG: 09

NĂM: 2013 

Họ & tên: Phạm Thị Đượm

Đơn vị/bộ phận: Phòng HCNS

Chức danh công việc: Quản lý kho thuốc

Nhóm chức danh: IV.24

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

(9)=(8)*(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

50

50%

1

15

tháng

0

0

0

100%

15%

2

15

tháng

0

0

0

100%

15%

3

10

tháng

0

0

0

100%

10%

4

5

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

5

5

tháng

0

0

0

100%

5%

II

15

15%

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

2

5

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỐ
TT

Trọng 
số 
(%)

Tần suất  

(ngày/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

Thực hiện 

(%)

Kết quả 

(%)

KPI tổng hợp (của chức danh 
công việc), x1  

Cấp phát thuốc đúng theo toa chỉ 
định của bác sĩ đạt 100%

lần không 

đạt

Theo dõi cập nhật xuất/nhập cấp 
phát thuốc hàng ngày đầy đủ

lần sai sót, 

chậm trễ

Báo cáo nhập, xuất, tồn kho, cập 
nhật sổ các đơn thuốc không sai sót

lần sai sót, 

chậm trễ

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ nội 
qui lao động của nhà máy và Công ty

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên 
môn nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… 
Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2
Xử lý sơ cấp cứu, cho thuốc và 
chuyển viện lên tuyến trên

lần không 

đạt

Thực hiện công việc khác do trưởng 
phòng phân công. Không sai sót

background image

III Kế hoạch hành động, x3

15

15%

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

2

5

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

IV Phối hợp, x4

10

10%

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

B Năng lực đóng góp, Y%

10

10% 10%

10%

V Kiến thức, y1

5

5%

5%

5%

VI Kỹ năng, y2

3

3%

3%

3%

VII Hành vi, y3

2

2%

2%

2%

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                 Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Lập kế hoạch mua thuốc trong tháng 
và thiết bị y tế đáp ứng công việc đạt 
100%

lần không 

đạt

Kiểm tra, báo cáo ngăn ngừa kịp thời 
các công việc có liên quan đến 
nghiệp vụ, vật tư thiết bị y tế

Phối hợp phòng ban, phân xưởng 
thực hiệ công việc chuyên môn đạt 
100%

lần không 

đạt

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2420
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1581
3 tài liệu
0
1425
2 tài liệu
0
1172
2 tài liệu
0
1015
1 tài liệu
0
865
1 tài liệu
0
818
2 tài liệu
0
1085
4 tài liệu
0
2021
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1740
4 tài liệu
0
1815
4 tài liệu
0
1811
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1833
4 tài liệu
0
2050
4 tài liệu
0
1729
4 tài liệu
0
3463
4 tài liệu
0
3637
4 tài liệu
0
1707
4 tài liệu
0
1763

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2420
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1581
17/01/2019
2 tài liệu
0
1108
17/01/2019
3 tài liệu
0
1425
17/01/2019
1 tài liệu
0
695
17/01/2019
2 tài liệu
0
1172
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1015
17/01/2019
1 tài liệu
0
865
21/01/2019
1 tài liệu
0
818
21/01/2019
2 tài liệu
0
1085
21/01/2019
4 tài liệu
0
2021
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1740
21/01/2019
4 tài liệu
0
1815
21/01/2019
4 tài liệu
0
1811
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1833
21/01/2019
4 tài liệu
0
2050
21/01/2019
4 tài liệu
0
1729
21/01/2019
4 tài liệu
0
3463
21/01/2019
4 tài liệu
0
3637
21/01/2019
4 tài liệu
0
1707
21/01/2019
4 tài liệu
0
1763