Tài liệu

BM 06 - DANH GIA CONG VIEC CUA CA NHAN-NV tap vu VP

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

              Họ & tên:                                                                                               Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự
             Chức danh công việc: Nhân viên tạp vụ văn phòng                                   Nhóm chức danh: I.07                               

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

=(8)x(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

45

45%

1

20

ngày

0

0

0

100%

20%

2

15

ngày

0

0

0

100%

15%

3

5

ngày

0

0

0

100%

5%

4

5

ngày

0

0

0

100%

5%

II

25

25%

1

10

ngày

0

0

0

100%

10%

2

10

ngày

0

0

0

100%

10%

3

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

15

15%

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

IV Phối hợp, x4

5

5%

1

5

tháng

0

0

0

100%

5%

B

10

10%

10%

10%

V Kiến thức, y1

5

5%

5%

5%

VI Kỹ năng, y2

3

3%

3%

3%

VII Hành vi, y3

2

2%

2%

2%

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                         THÁNG: 9                                   NĂM: 2013      

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần suất 

(ngày

/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công 
việc), x1  

Vệ sinh sạch sẽ các khu văn phòng, phòng 
làm  việc  của  Ban  Giám  đốc,  phòng  họp, 
hành  lang  và  các  nhà  vệ  sinh  khu  văn 
phòng, lau cửa kính đạt yêu cầu

lần không 

đạt

Phục vụ nước uống cho BGĐ, phòng họp, 
hội nghị, khách đến liên hệ công tác kịp 
thời không chậm trể

lần chậm 

trễ

Chấp hành nội qui lao động, tuân thủ các 
qui định về ATLĐ, VSMT, PCCC; Tuân 
thủ nội qui lao động của nhà máy và Công 
ty

lần vi 
phạm

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ, PCCC, khám 
sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Quản lý tài sản trong phòng làm việc BGĐ 
& Tài sản phòng họp 1,2,3 không để thất 
thoát đạt 100%

lần thất 

thoát

Kiểm tra hàng ngày tắc đèn phòng vệ sinh, 
hành lang khối văn phòng khi nghĩ trưa và 
hết giờ làm việc

lần không 

báo cáo

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Chia khu vực thực hiện công tác vệ sinh 
hợp lý đạt hiệu quả 100%

lần không 

đạt

Kiểm tra phát hiện báo cáo kịp thời những 
hư  hỏng  về  trang  thiết  bị  và  vật  dụng  để 
sửa chữa thay thế.

Các đơn vị phòng ban để hoàn thành công 
việc 100%

lần không 

hoàn thành

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

background image

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                      Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1979
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1319
3 tài liệu
0
1175
2 tài liệu
0
961
2 tài liệu
0
840
1 tài liệu
0
687
1 tài liệu
0
686
2 tài liệu
0
894
4 tài liệu
0
1700
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1420
4 tài liệu
0
1498
4 tài liệu
0
1506
4 tài liệu
0
2005
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1522
4 tài liệu
0
1656
4 tài liệu
0
1437
4 tài liệu
0
2986
4 tài liệu
0
1423
4 tài liệu
0
1457

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1979
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1319
17/01/2019
2 tài liệu
0
906
17/01/2019
3 tài liệu
0
1175
17/01/2019
1 tài liệu
0
575
17/01/2019
2 tài liệu
0
961
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
840
17/01/2019
1 tài liệu
0
687
21/01/2019
1 tài liệu
0
686
21/01/2019
2 tài liệu
0
894
21/01/2019
4 tài liệu
0
1700
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1420
21/01/2019
4 tài liệu
0
1498
21/01/2019
4 tài liệu
0
1506
21/01/2019
4 tài liệu
0
2005
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1522
21/01/2019
4 tài liệu
0
1656
21/01/2019
4 tài liệu
0
1437
21/01/2019
4 tài liệu
0
2986
21/01/2019
4 tài liệu
0
1423
21/01/2019
4 tài liệu
0
1457