Tài liệu

BM 06 - DANH GIA CONG VIEC CUA CA NHAN-NV cap duong,nau an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

              Họ & tên:                                                                                                    Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

=(8)x(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

50

50%

1

15

ngày

0

0

0

100%

15%

2

15

ngày

0

0

0

100%

15%

3

10

ngày

0

0

0

100%

10%

6

5

ngày

0

0

0

100%

5%

7

5

ngày

0

0

0

100%

5%

II

15

15%

1

10

ngày

0

0

0

100%

10%

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

15

15%

1

10

Ngày

0

0

0

100%

10%

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

IV Phối hợp, x4

10

10%

1

10

Ngày

0

0

0

100%

10%

B

10

10%

10%

10%

V Kiến thức, y1

5

5%

5%

5%

VI Kỹ năng, y2

3

3%

3%

3%

VII Hành vi, y3

2

2%

2%

2%

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                         THÁNG: 9                                   NĂM: 2013      

             Chức danh công việc: Nhân viên cấp dưỡng nấu ăn                                       Nhóm chức danh: III.25                                 

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần xuất 

(ngày

/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công 
việc), x1  
Đứng bếp nấu ăn, chế biến thực phẩm theo 
thực đơn hàng ngày đáp ứng đủ tiêu chuẩn 
100%

lần không 

đạt chuẩn

Phục vụ cơm và thức ăn đảm bảo đủ tiêu 
chuẩn và ATVSTP đạt 100%

lần không 

đạt chuẩn

Quản lý tài sản, dụng cụ bếp ăn, bàn giao 
giữa các ca, chịu trách nhiệm ca1, ca2, ca3, 
không để thất thoát

lần thất 

thoát

Chấp hành nội qui lao động, tuân thủ các 
qui định về ATLĐ, VSMT, PCCC; Tuân 
thủ nội qui lao động của nhà máy và Công 
ty

lần vi 
phạm

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ, PCCC, khám 
sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Vệ sinh dụng cụ nấu ăn, VS khu bếp ăn đạt 
ATVSTP 100%

lần không 

đạt vệ sinh

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Lập thực đơn hàng ngày đảm bảo đủ dinh 
dưỡng đạt 100%

lần không 

đạt dinh 

dưỡng

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh 
hưởng không tốt đến công việc của phòng

Phối hợp trạm y tế kiểm tra lấy mẫu 
ATVSTP đạt chuẩn 100%

lần không 

phối hợp

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

background image

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                     Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2923
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2394
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2084
4 tài liệu
0
2194
4 tài liệu
0
3024
4 tài liệu
0
2164
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2183
4 tài liệu
0
2065
4 tài liệu
0
4235
4 tài liệu
0
4315
4 tài liệu
0
2039
4 tài liệu
0
2071
3 tài liệu
0
1858
3 tài liệu
0
1727
2 tài liệu
0
1443
2 tài liệu
0
1265

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2923
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2394
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2084
21/01/2019
4 tài liệu
0
2194
21/01/2019
4 tài liệu
0
3024
21/01/2019
4 tài liệu
0
2164
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2183
21/01/2019
4 tài liệu
0
2065
21/01/2019
4 tài liệu
0
4235
21/01/2019
4 tài liệu
0
4315
21/01/2019
4 tài liệu
0
2039
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
17/01/2019
3 tài liệu
0
1858
17/01/2019
2 tài liệu
0
1316
17/01/2019
3 tài liệu
0
1727
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1443
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1265