Tài liệu

BM 06 - DANH GIA CONG VIEC CUA CA NHAN-CN-VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

              Họ & tên:                                                                                  Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự
             Chức danh công việc: CN Vệ sinh công nghiệp                           Nhóm chức danh: I.04                                             

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

=(8)x(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

88%

I

60

60%

1

20

ngày

1

0

0

100%

20%

2

15

ngày

1

0

0

100%

15%

3

15

tháng

1

0

0

100%

15%

4

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

5

5

ngày

0

0

0

100%

5%

II

10

8%

1

5

ngày

2

1

0

100%

5%

2

5

ngày

lần sơ suất

1

0

1

50%

3%

III Kế hoạch hành động, x3

12

12%

1

4

tháng

0

0

0

100%

4%

2

4

tháng

0

0

0

100%

4%

3

4

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

4%

IV Phối hợp, x4

8

8%

1

8

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

8%

B

10

10%

10%

10%

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                         THÁNG: 9                                   NĂM: 2013      

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần xuất 

(ngày

/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp (của chức danh công việc), 
x1  

Vệ sinh đường đi, bãi chứa nội bộ trong 
khuôn viên nhà máy, vệ sinh các khu vực 
sản xuất được phân công trong dây chuyền 
sản xuất Nhà máy. Luôn Sạch sẽ, gọn gàng

Sạch sẽ, 

gọn gàng

Dọn vệ sinh sạch sẽ các khu vực được phân 
công. Luôn Sạch sẽ, gọn gàng

Sạch sẽ, 

gọn gàng

• Cắt cỏ, dọn vệ sinh xung quanh toàn bộ 
khu vực trong nhà máy, nhà khách, nhà văn 
hoá.... Luôn Sạch sẽ, gọn gàng

Sạch sẽ, 

gọn gàng

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, 
BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của nhà máy và Công ty
Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức 
khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Đậy bạt che clinker ngoài trời. Không để 
clinker bị ướt

lần phản 

ảnh

Thực hiện công việc khác do trưởng đơn vị 
phân công. Không sai sót

Kiểm soát công việc vệ sinh đường đi, bãi 
chứa nội bộ trong khuôn viên nhà máy, vệ 
sinh các khu vực sản xuất được phân công 
trong dây chuyền sản xuất. Luôn Sạch sẽ, 
gọn gàng

Sạch sẽ, 

gọn gàng

Kiểm soát sử dụng vật tư, công cụ dụng cụ 
tiết kiệm, hiệu quả.

Số lần vi 

phạm tiết 

kiệm vật tư

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh 
hưởng không tốt đến công việc của đơn vị

Phối hợp với các đơn vị trong Nhà máy, 
không để xảy ra sai sót, chậm trễ
Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

background image

V Kiến thức, y1

3

3%

3%

3%

VI Kỹ năng, y2

4

4%

4%

4%

VII Hành vi, y3

3

3%

3%

3%

TỔNG:

100

98%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

 NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                       Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1936
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1290
3 tài liệu
0
1150
2 tài liệu
0
944
2 tài liệu
0
825
1 tài liệu
0
667
1 tài liệu
0
671
2 tài liệu
0
876
4 tài liệu
0
1672
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1390
4 tài liệu
0
1471
4 tài liệu
0
1481
4 tài liệu
0
1918
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1483
4 tài liệu
0
1604
4 tài liệu
0
1409
4 tài liệu
0
2634
4 tài liệu
0
2891
4 tài liệu
0
1439

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1936
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1290
17/01/2019
2 tài liệu
0
894
17/01/2019
3 tài liệu
0
1150
17/01/2019
1 tài liệu
0
559
17/01/2019
2 tài liệu
0
944
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
825
17/01/2019
1 tài liệu
0
667
21/01/2019
1 tài liệu
0
671
21/01/2019
2 tài liệu
0
876
21/01/2019
4 tài liệu
0
1672
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1390
21/01/2019
4 tài liệu
0
1471
21/01/2019
4 tài liệu
0
1481
21/01/2019
4 tài liệu
0
1918
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1483
21/01/2019
4 tài liệu
0
1604
21/01/2019
4 tài liệu
0
1409
21/01/2019
4 tài liệu
0
2634
21/01/2019
4 tài liệu
0
2891
21/01/2019
4 tài liệu
0
1439