Tài liệu

BM 06 - DANH GIA CONG VIEC CUA CA NHAN-CN lai xe-VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

              Họ & tên: Phạm Kim Bảo                                                                        Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự
             Chức danh công việc: Lái xe Vệ sinh công nghiệp                                      Nhóm chức danh: III.14                                 

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

=(8)x(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

55

55%

1

25

ngày

1

1

0

100%

25%

2

10

ngày

0

0

0

100%

10%

3 Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

10

tháng

1

1

0

100%

10%

4

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

5

5

ngày

0

0

0

100%

5%

II

15

15%

1

5

ngày

1

1

0

100%

5%

2

5

ngày

0

0

0

100%

5%

3

5

ngày

lần sơ suất

1

1

1

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

12

12%

1

4

tháng

0

0

0

100%

4%

2

4

tháng

0

0

0

100%

4%

3

4

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

4%

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                         THÁNG: 9                                   NĂM: 2013      

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần xuất 

(ngày

/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công 
việc), x1  

Lái xe hút bụi, quét rác dọn vệ sinh trong 
dây chuyền sản xuất và yểm trợ các phân 
xưởng khác vệ sinh sạch sẽ các khu vực 
sản xuất khi có yêu cầu. Luôn sạch sẽ, gọn 
gàng.

sạch sẽ, 

gọn gàng

Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe 
luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng 
phục vụ.

Sạch sẽ và 

đúng yêu 

cầu kỹ 

thuật

đúng kế 

hoạch và 

đúng yêu 

cầu kỹ 

thuật

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, 
BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của nhà máy và Công ty
Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức 
khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Quản lý, giám sát lao động vệ sinh thuê 
ngoài, không để phản ảnh các đơn vị về lao 
động VSCN

lần phản 

ảnh

Thực hiện chế độ báo cáo công tác của 
Phòng hằng tháng . Không chậm trễ

lần chậm 

trễ

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Kiểm soát công việc dọn vệ sinh toàn bộ 
đường đi nội bộ Nhà máy.

sạch sẽ, 

gọn gàng

Kiểm soát sử dụng vật tư tiết kiệm, hiệu 
quả và bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị xe 
đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo đúng yêu 
cầu kỹ thuật.

lần vượt 

ngân sách

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh 
hưởng không tốt đến công việc của phòng

background image

IV Phối hợp, x4

8

8%

1

8

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

8%

B

10

10%

10%

10%

V Kiến thức, y1

3

3%

3%

3%

VI Kỹ năng, y2

4

4%

4%

4%

VII Hành vi, y3

3

3%

3%

3%

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                      Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Phối hợp với các đơn vị trong Nhà máy, 
không để xảy ra sai sót, chậm trễ
Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2934
1 tài liệu
0
1021
1 tài liệu
0
966
2 tài liệu
0
1306
4 tài liệu
0
2400
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2093
4 tài liệu
0
2206
4 tài liệu
0
3039
4 tài liệu
0
2168
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2185
4 tài liệu
0
2671
4 tài liệu
0
2071
4 tài liệu
0
4267
4 tài liệu
0
4339
4 tài liệu
0
2046
3 tài liệu
0
1860
3 tài liệu
0
1731
2 tài liệu
0
1445
2 tài liệu
0
1274

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2934
17/01/2019
1 tài liệu
0
1021
21/01/2019
1 tài liệu
0
966
21/01/2019
2 tài liệu
0
1306
21/01/2019
4 tài liệu
0
2400
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2093
21/01/2019
4 tài liệu
0
2206
21/01/2019
4 tài liệu
0
3039
21/01/2019
4 tài liệu
0
2168
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2185
21/01/2019
4 tài liệu
0
2671
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
21/01/2019
4 tài liệu
0
4267
21/01/2019
4 tài liệu
0
4339
21/01/2019
4 tài liệu
0
2046
17/01/2019
3 tài liệu
0
1860
17/01/2019
2 tài liệu
0
1323
17/01/2019
3 tài liệu
0
1731
17/01/2019
1 tài liệu
0
834
17/01/2019
2 tài liệu
0
1445
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1274