Tài liệu

BM 06 - DANH GIA CONG VIEC CUA CA NHAN-Bac sy, y si truc ca

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CP  XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

THÁNG: 09

NĂM: 2013 

Họ & tên: Nguyễn Xuân Thọ

Đơn vị/bộ phận: Phòng HCNS

Chức danh công việc: Y sĩ trực ca

Nhóm chức danh: IV.25

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

(9)=(8)*(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

50

50%

1

15

tháng

0

0

0

100%

15%

2

15

tháng

0

0

0

100%

15%

3

10

tháng

0

0

0

100%

10%

4

5

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

5

5

tháng

0

0

0

100%

5%

II

15

15%

SỐ

TT

Trọng 
số 
(%)

Tần suất  

(ngày/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

Thực hiện 

(%)

Kết quả 

(%)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  

Khám bệnh thông thường, cấp 
phát thuốc theo toa của Bác sỹ, 
đúng theo bệnh đủ cơ số thuốc đạt 
100%

lần không 

đạt

Xử lý nhanh các trường hợp tai 
nạn, sơ cấp cứu trong ca trực và 
chuyển lên tuyến trên kịp thời 
không để sai sót, chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực 
phẩm trong ca trực tại nhà ăn đúng 
giờ, lưu mẫu đúng theo tiêu chuẩn 
đạt 100%

lần sai sót, 

chậm trễ

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ 
nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2

background image

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

2

5

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

15

15%

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

2

5

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

IV Phối hợp, x4

10

10%

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

B Năng lực đóng góp, Y%

10

10% 10%

10%

V Kiến thức, y1

5

5%

5%

5%

VI Kỹ năng, y2

3

3%

3%

3%

VII Hành vi, y3

2

2%

2%

2%

100

100%

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Phun xịt muỗi trong các chương 
trình phòng chống bệnh dịch đạt 
100%

lần không 

đạt

Thực hiện công việc khác do 
trưởng phòng phân công. Không 
sai sót

Lập kế hoạch mua thuốc hàng 
tháng nhằm phục vụ tốt cho 
CBCNV đạt 100%

lần không 

đạt

Báo cáo ngăn ngừa các tình 
huống có ảnh hưởng không tốt đến 
công việc của phòng

Phối hợp với các trạm y tế, bệnh 
viện đáp ứng yêu cầu công việc

lần không 

đạt

TỔNG: 

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + 

(y1+y2+y3)

background image

CÔNG TY CP  XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

THÁNG: 09

NĂM: 2013 

Họ & tên: Phạm Thanh Hải

Đơn vị/bộ phận: Phòng HCNS

Chức danh công việc: Y sĩ trực ca

Nhóm chức danh: IV.25

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

(9)=(8)*(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

50

50%

1

15

tháng

0

0

0

100%

15%

2

15

tháng

0

0

0

100%

15%

3

10

tháng

0

0

0

100%

10%

4

5

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

5

5

tháng

0

0

0

100%

5%

II

15

15%

SỐ

TT

Trọng 
số 
(%)

Tần suất  

(ngày/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

Thực hiện 

(%)

Kết quả 

(%)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  

Khám bệnh thông thường, cấp 
phát thuốc theo toa của Bác sỹ, 
đúng theo bệnh đủ cơ số thuốc đạt 
100%

lần không 

đạt

Xử lý nhanh các trường hợp tai 
nạn, sơ cấp cứu trong ca trực và 
chuyển lên tuyến trên kịp thời 
không để sai sót, chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực 
phẩm trong ca trực tại nhà ăn đúng 
giờ, lưu mẫu đúng theo tiêu chuẩn 
đạt 100%

lần sai sót, 

chậm trễ

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ 
nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2628
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1685
3 tài liệu
0
1549
2 tài liệu
0
1271
2 tài liệu
0
1104
1 tài liệu
0
928
1 tài liệu
0
875
2 tài liệu
0
1165
4 tài liệu
0
2168
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1866
4 tài liệu
0
1952
4 tài liệu
0
2723
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1979
4 tài liệu
0
2310
4 tài liệu
0
1864
4 tài liệu
0
3780
4 tài liệu
0
3872
4 tài liệu
0
1840
4 tài liệu
0
1889

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2628
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1685
17/01/2019
2 tài liệu
0
1189
17/01/2019
3 tài liệu
0
1549
17/01/2019
1 tài liệu
0
750
17/01/2019
2 tài liệu
0
1271
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1104
17/01/2019
1 tài liệu
0
928
21/01/2019
1 tài liệu
0
875
21/01/2019
2 tài liệu
0
1165
21/01/2019
4 tài liệu
0
2168
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1866
21/01/2019
4 tài liệu
0
1952
21/01/2019
4 tài liệu
0
2723
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1979
21/01/2019
4 tài liệu
0
2310
21/01/2019
4 tài liệu
0
1864
21/01/2019
4 tài liệu
0
3780
21/01/2019
4 tài liệu
0
3872
21/01/2019
4 tài liệu
0
1840
21/01/2019
4 tài liệu
0
1889