Tài liệu

BM 06 - DANH GIA CONG VIEC CUA CA NHAN-Bac sy, y si truc ca

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CP  XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

THÁNG: 09

NĂM: 2013 

Họ & tên: Nguyễn Xuân Thọ

Đơn vị/bộ phận: Phòng HCNS

Chức danh công việc: Y sĩ trực ca

Nhóm chức danh: IV.25

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

(9)=(8)*(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

50

50%

1

15

tháng

0

0

0

100%

15%

2

15

tháng

0

0

0

100%

15%

3

10

tháng

0

0

0

100%

10%

4

5

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

5

5

tháng

0

0

0

100%

5%

II

15

15%

SỐ

TT

Trọng 
số 
(%)

Tần suất  

(ngày/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

Thực hiện 

(%)

Kết quả 

(%)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  

Khám bệnh thông thường, cấp 
phát thuốc theo toa của Bác sỹ, 
đúng theo bệnh đủ cơ số thuốc đạt 
100%

lần không 

đạt

Xử lý nhanh các trường hợp tai 
nạn, sơ cấp cứu trong ca trực và 
chuyển lên tuyến trên kịp thời 
không để sai sót, chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực 
phẩm trong ca trực tại nhà ăn đúng 
giờ, lưu mẫu đúng theo tiêu chuẩn 
đạt 100%

lần sai sót, 

chậm trễ

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ 
nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2

background image

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

2

5

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

15

15%

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

2

5

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

IV Phối hợp, x4

10

10%

1

10

tháng

0

0

0

100%

10%

B Năng lực đóng góp, Y%

10

10% 10%

10%

V Kiến thức, y1

5

5%

5%

5%

VI Kỹ năng, y2

3

3%

3%

3%

VII Hành vi, y3

2

2%

2%

2%

100

100%

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Phun xịt muỗi trong các chương 
trình phòng chống bệnh dịch đạt 
100%

lần không 

đạt

Thực hiện công việc khác do 
trưởng phòng phân công. Không 
sai sót

Lập kế hoạch mua thuốc hàng 
tháng nhằm phục vụ tốt cho 
CBCNV đạt 100%

lần không 

đạt

Báo cáo ngăn ngừa các tình 
huống có ảnh hưởng không tốt đến 
công việc của phòng

Phối hợp với các trạm y tế, bệnh 
viện đáp ứng yêu cầu công việc

lần không 

đạt

TỔNG: 

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + 

(y1+y2+y3)

background image

CÔNG TY CP  XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

THÁNG: 09

NĂM: 2013 

Họ & tên: Phạm Thanh Hải

Đơn vị/bộ phận: Phòng HCNS

Chức danh công việc: Y sĩ trực ca

Nhóm chức danh: IV.25

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

(9)=(8)*(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

90

90%

I

50

50%

1

15

tháng

0

0

0

100%

15%

2

15

tháng

0

0

0

100%

15%

3

10

tháng

0

0

0

100%

10%

4

5

tháng

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

5

5

tháng

0

0

0

100%

5%

II

15

15%

SỐ

TT

Trọng 
số 
(%)

Tần suất  

(ngày/tuần

/tháng)

Thực 

hiện

Thực hiện 

(%)

Kết quả 

(%)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  

Khám bệnh thông thường, cấp 
phát thuốc theo toa của Bác sỹ, 
đúng theo bệnh đủ cơ số thuốc đạt 
100%

lần không 

đạt

Xử lý nhanh các trường hợp tai 
nạn, sơ cấp cứu trong ca trực và 
chuyển lên tuyến trên kịp thời 
không để sai sót, chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực 
phẩm trong ca trực tại nhà ăn đúng 
giờ, lưu mẫu đúng theo tiêu chuẩn 
đạt 100%

lần sai sót, 

chậm trễ

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ 
nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2920
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2390
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2081
4 tài liệu
0
3022
4 tài liệu
0
2163
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2180
4 tài liệu
0
2652
4 tài liệu
0
2062
4 tài liệu
0
4226
4 tài liệu
0
4307
4 tài liệu
0
2038
4 tài liệu
0
2071
3 tài liệu
0
1858
3 tài liệu
0
1727
2 tài liệu
0
1443
2 tài liệu
0
1262

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2920
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2390
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2081
21/01/2019
4 tài liệu
0
3022
21/01/2019
4 tài liệu
0
2163
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2180
21/01/2019
4 tài liệu
0
2652
21/01/2019
4 tài liệu
0
2062
21/01/2019
4 tài liệu
0
4226
21/01/2019
4 tài liệu
0
4307
21/01/2019
4 tài liệu
0
2038
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
17/01/2019
3 tài liệu
0
1858
17/01/2019
2 tài liệu
0
1314
17/01/2019
3 tài liệu
0
1727
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1443
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1262