Tài liệu

BM 06 - Danh gia cong viec ca nhan-CV cong doan

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

THÁNG: 09

NĂM: 2013 

              Họ & tên: Trương Ngọc Lan                                                                       Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự

Nội dung

Chỉ số đo lường

Kết quả (%)

Thước đo

KPI

HT MT

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

(9)=(8)*(2)

A Đánh giá theo KPI, X%

80

80%

I

43

43%

1

5

Ngày

0

0

0

100%

5%

2

5

Ngày

0

0

0

100%

5%

3

5

Tháng

0

0

0

100%

5%

4

5

tháng

0

0

0

100%

5%

5

5

tháng

lần sai sót

0

0

0

100%

5%

6

5

tháng

0

0

0

100%

5%

7

3

tháng

0

0

0

100%

3%

8

2

tháng

0

0

0

100%

2%

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

             Chức danh công việc: CV Hành chánh công đoàn                                           Nhóm chức danh: IV.24                               
              

SỐ
TT

Trọng 
số 
(%)

Tần suất  

(ngày/tuần/t

háng)

Thực 

hiện

Thực hiện 

(%)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  
Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, 
soạn thảo văn bản của văn phòng 
Công đoàn. Không sai sót, chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Xây dựng, theo dõi thực hiện ngân 
sách Công đoàn. Lập thủ tục thăm 
hỏi ốm đau, chia buồn công đoàn 
viên từ kinh phí công đoàn; xem xét, 
lập hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ từ quỹ 
tương trợ của công ty theo đúng đối 
tượng quy định. Không sai sót, chậm 
trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch và 
tổ chức thực hiện các hoạt động 
phong trào thường niên của Công 
đoàn; phối hợp, hỗ trợ hoạt động của 
Khối nữ công Nhà máy và Đoàn 
thanh niên. Không sai sót, chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Thực hiện và lưu các thủ tục thanh 
quyết toán kinh phí hoạt động công 
đoàn với Công đoàn công ty. Không 
sai sót, chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Theo dõi, cập nhập danh sách CB 
Công đoàn hưởng phụ cấp  bán 
chuyên trách; lập quyết định công 
nhận và thay đổi chức danh tổ trưởng 
công đoàn trực thuộc Công đoàn 
NM. Không sai sót

Xem xét, cung cấp, báo cáo số liệu 
về công đoàn công ty khi có yêu cầu. 
Nhanh chóng, chính xác

lần sai sót, 

chậm trễ

Theo dõi, tổng hợp báo cáo; cập 
nhập và lập quyết định thay đổi An 
toàn vệ sinh viên của NM. Đầy đủ, 
kịp thời

lần sai sót, 

chậm trễ

Liên hệ thực hiện công tác hỗ trợ từ 
thiện địa phương. Không thiếu sót, 
chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

background image

9

4

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

4%

10

4

ngày

0

0

0

100%

4%

II

14

14%

1

4

Ngày

0

0

0

100%

4%

2

3

Tháng

0

0

0

100%

3%

3

2

Ngày

0

0

0

100%

2%

4

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

III Kế hoạch hành động, x3

14

14%

1

4

Tháng

lần sai sót

0

0

0

100%

4%

2

3

Tháng

0

0

0

100%

3%

3

2

Ngày

lần sai sót

0

0

0

100%

2%

4

5

ngày

lần sơ suất

0

0

0

100%

5%

IV Phối hợp, x4

9

9%

1

4

Ngày

0

0

0

100%

4%

2

3

Ngày

0

0

0

100%

3%

3

2

Tháng

0

0

0

100%

2%

B

20

20% 20%

20%

V Kiến thức, y1

10

10% 10%

10%

VI Kỹ năng, y2

5

5%

5%

5%

VII Hành vi, y3

5

5%

5%

5%

TỔNG:

100

100%

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

  NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

      (Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

              Ngày:

       Ngày:

                   Ngày:

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ nội 
qui lao động của nhà máy và Công ty

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên 
môn nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… 
Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2
Liên hệ đặt và theo dõi lập đề nghị 
thanh toán vé máy bay và khách sạn. 
Chính xác, kịp thời

lần sai sót, 

chậm trễ

Theo dõi, cung cấp vé, nộp tiền và 
thanh quyết toán các khoản thu chi 
hồ bơi. Đầy đủ, đúng hạn

lần thiếu 

sót, chậm 

trễ

Đánh máy văn bản, công văn của 
P.HCNS và Đảng ủy. Không sai sót, 
chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Thực hiện công việc khác do trưởng 
phòng phân công. Không sai sót

Tìm hiểu kỹ quy chế hoạt động công 
đoàn, quy chế quỹ tình thương để áp 
dụng đúng đối tượng quy định. 
Không sai sót

Xây dựng các biểu mẫu phục vụ cho 
công tác tổ chức hội thi và các hoạt 
động phong trào công đoàn. Đầy đủ, 
kịp thời

lần thiếu 

sót, chậm 

trễ

Giải đáp, hướng dẫn cán bộ công 
đoàn bán chuyên trách thực hiện tốt 
nghiệp vụ công đoàn. Đầy đủ, chính 
xác

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có 
ảnh hưởng không tốt đến công việc 
của phòng

Phối hợp với công đoàn công ty, đáp 
ứng yêu cầu công việc

lần không 

đáp ứng

Phối hợp với các CĐBP, tổ CĐ trực 
thuộc Nhà máy. Đáp ứng yêu cầu 
công việc

lần không 

đáp ứng

Phối hợp với các cơ quan địa phương 
có liên quan. Đáp ứng yêu cầu công 
việc

lần không 

đáp ứng

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, 
quản lý đánh giá, trung bình), Y%

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2923
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2084
4 tài liệu
0
2194
4 tài liệu
0
3024
4 tài liệu
0
2164
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2183
4 tài liệu
0
2657
4 tài liệu
0
2065
4 tài liệu
0
4235
4 tài liệu
0
4315
4 tài liệu
0
2039
4 tài liệu
0
2071
3 tài liệu
0
1858
3 tài liệu
0
1727
2 tài liệu
0
1443
2 tài liệu
0
1265

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2923
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2084
21/01/2019
4 tài liệu
0
2194
21/01/2019
4 tài liệu
0
3024
21/01/2019
4 tài liệu
0
2164
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2183
21/01/2019
4 tài liệu
0
2657
21/01/2019
4 tài liệu
0
2065
21/01/2019
4 tài liệu
0
4235
21/01/2019
4 tài liệu
0
4315
21/01/2019
4 tài liệu
0
2039
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
17/01/2019
3 tài liệu
0
1858
17/01/2019
2 tài liệu
0
1316
17/01/2019
3 tài liệu
0
1727
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1443
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1265