Tài liệu

BM 05 - Bang mo ta cong viec-Truong to y te

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:   NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Chức danh: Trưởng Tổ y tế

Mã số: IV.25

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

Nguyễn Xuân Thọ

Người kiểm tra

Nguyễn Hoài Nam

Người duyệt

Nguyễn Thanh Liêm

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)

  Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe của người lao động làm việc cho Nhà máy .Chăm sóc

sức khỏe ban đầu,khám sức khỏe định kỳ ;khám bệnh nghề nghiệp.

 Đảm bảo trực cấp cứu sản xuất 24/24 giờ,sơ cứu kịp thời và chuyển viện tuyến trên khi cần 

thiết.

 Quản lý công tác Bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi cho người lao động 
 Có kế hoạch phòng chống dịch bệnh hằng năm 
 Đảm bảo sơ; cấp cứu kịp thời ,phục vụ tốt sức khỏe cho người lao động

2. Công việc cụ thể:

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI (X)

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  (x1)

1

Phân công công tác tổ viên, tổ chức thực hiện hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chuyên môn  trực ca

Tháng

Hoàn thành

2

Theo dõi tình hình sức khỏe của toàn thể CBCNV 
Nhà máy, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm 
và bệnh nghề nghiệp đúng đối tượng

Tháng

Không sai sót, không 
chậm trễ

3

Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động và môi trường lao 
động đầy đủ

Tháng

Không sai sót, không 
chậm trễ

4

Tham gia điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra 
trong Nhà máy

Tháng

Tham gia đầy đủ

5

Thực hiện thủ tục giám định thương tật do tai nạn 
lao động và bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa. 
Đầy đủ kịp thời

Tháng

Tham gia đầy đủ

6

Khám bệnh & cấp phát thuốc theo toa chính xác 
100%

Tháng

Không sai sót

7

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

Tháng

Không sai sót

8

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp 
vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

Tháng

Tham gia đầy đủ

MTCV-NMKL

Trang 1/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác) (x2)

1

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn vệ sinh 
thực phẩm về phục vụ cơm giữa ca, bồi dưỡng độc 
hại. Đạt yêu cầu

Tháng

Đạt

2

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 
công. Không sai sót

Tháng

Không sơ suất

III

Kế hoạch hành động (x3)

1

Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ y tế hàng năm 
theo kế hoạch sản xuất của Nhà máy. Đạt yêu cầu 
công việc

Tháng

Đạt

2

Phát động tổng vệ sinh và có biện pháp phòng chống
dịch bệnh

Tháng

Thực hiện tốt

3

Lập kế hoạch mua thuốc, giám sát việc cấp phát 
thuốc đúng và đạt 100%

Tháng

Đạt

4

Báo cáo công tác quản lý sức khỏe và hoạt động của 
Tồ y tế kịp thời cho Trưởng phòng

Tháng

Không sơ suất

IV

Phối hợp (x4)

1

Phối hợp các phòng ban, phân xưởng đạt 100%

Tháng

Đạt

2

Phối hợp với Trung tâm y tế, bệnh viện đạt yêu cầu 
công việc

Đạt

B

Năng lực đóng góp (Y)

V

Kiến thức (Y1)

Tháng

VI

Kỹ năng (Y2)

Tháng

VII

Hành vi (Y3)

Tháng

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:

a) Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người lao động:

-

Dự trù ngân sách chăm sóc sức khỏe cho CB_CNV hằng năm 

-

Thiết lập quản lý hồ sơ sức khỏe cho người lao động .

-

Khám sức khỏe định kỳ và có hướng dẫn điều trị cho CB_CNV theo từng nhóm bệnh theo chế 
độ BHYT-Khám bệnh nghề nghiệp 

-

Đảm bảo cơ số thuốc phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cứu tại Tổ

b) Chức năng đào tạo :

-

Thông tin về chiến lược phát triển của Công ty,quy chế ,quy định của Côngty 

-

Thông tin về sự phát triển của ngành y,những phương pháp điều trị mớí.

-

Tập huấn lại các thao tác điều trị ,sơ cấp cứu

      c)  Trực Sơ cứu 24/24 :

-

Đảm bảo trực gác liên tục theo ca sản xuất chuẩn bị sẵn phương tiện ,thuốc sơ cứu 

-

Chuyển viện tuyến trên khi cần thiết

     d)  Giám sát ATVSTP

-

Hướng dẫn phương pháp kiêm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ,phòng tránh ngộ độc thức ăn

     e)  Phòng chống dịch bệnh 

-

Có kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo mùa ,kết hợp sự chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng địa 
phương

   f)  Công việc khác: 
-

Phun xịt muỗi trong các chương trình phòng chống bệnh dịch đạt 100%

-

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh hưởng không tốt đến công việc của phòng

-

Phối hợp với các trạm y tế, bệnh viện đáp ứng yêu cầu công việc

MTCV-NMKL

Trang 2/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4. Quan hệ trong công việc

4.1 Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

Trưởng phòng

Không

-

CBCNV P. HCNS

-

Y-bác sỹ trong tổ 

-

Nhân viên nhà ăn

4.2 Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

4.3 Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Y-bác sỹ trong nghành 

Học tập ,trao đổi kinh nghiệm 

5. Phạm vi quyền hạn

Phạm vi quyền hạn trong công việc

 Tổ chức hoạt động và quản lý nhân viên của Tổ y tế và 
chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Tổ 

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

Sử dụng ngân sách của Tổ được cấp trên phê duyệt

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

¨ Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

MTCV-NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2923
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2391
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2194
4 tài liệu
0
3024
4 tài liệu
0
2163
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2182
4 tài liệu
0
2655
4 tài liệu
0
2065
4 tài liệu
0
4230
4 tài liệu
0
4314
4 tài liệu
0
2038
4 tài liệu
0
2071
3 tài liệu
0
1858
3 tài liệu
0
1727
2 tài liệu
0
1443
2 tài liệu
0
1263

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2923
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2391
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2194
21/01/2019
4 tài liệu
0
3024
21/01/2019
4 tài liệu
0
2163
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2182
21/01/2019
4 tài liệu
0
2655
21/01/2019
4 tài liệu
0
2065
21/01/2019
4 tài liệu
0
4230
21/01/2019
4 tài liệu
0
4314
21/01/2019
4 tài liệu
0
2038
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
17/01/2019
3 tài liệu
0
1858
17/01/2019
2 tài liệu
0
1315
17/01/2019
3 tài liệu
0
1727
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1443
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1263