Tài liệu

BM 05 - Bang mo ta cong viec-Truong phong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1. Tóm tắt công việc ( nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc )

 

Phụ trách chung có trách nhiệm điều hành hoạt động toàn bộ phòng HCNS theo chức năng nhiệm vụ và

phân cấp của Nhà máy và Công ty giao bao gồm: Công tác quản trị hành chánh, quản trị nhân sự, chăm sóc
sức khỏe, khám bệnh định kỳ, nhà ăn, nhà khách, công trình phúc lợi, thi đua khen thưởng, kỷ luật, phát triển
nguồn nhân lực, tham mưu cho Giám Đốc công tác đối nội, đối ngoại, kiểm soát thể thức các công văn giấy tờ
trước khi trình Giám Đốc ký các giấy tờ theo thẩm quyền và uỷ quyền. Tổ chức hội, họp, đưa rước CBCNV
trong Nhà máy, đi công tác, khách đến làm việc với Nhà máy.

 

- Mục tiêu công việc là đáp ứng kịp thời nhu cầu các công văn đi, đến, fax, thông tin liên lạc, chế độ chính

sách cho người lao động, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh định kỳ, đảm bảo các suất ăn, bồi dưỡng, bố trí xe
đưa đón CBCNV, khách đến công tác của các đơn vị trong và ngoài Nhà máy, nhằm mục đích phục vụ hoạt
động sản xuất của Nhà máy, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty giao

.

2. Công việc đo lường bằng chỉ số KPI :

ST

T

Nội dung

Tần

suất

(ngày/

tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

Chỉ đạo, quản lý, điều hành, phân công nhiệm  vụ 
hiệu quả các bộ phận quản trị hành chánh đảm bảo 
công tác lễ tân, tiếp nhận văn thư lưu trữ, báo cáo, 
fax, thông tin liên lạc đến và đi kịp thời chính xác, 
tổ chức sự kiện, bố trí phòng. Sắp xếp lịch công tác 
Giám đốc hợp lý, hiệu quả.

Hàng 
ngày

Không sai sót, không chậm trễ, đáp 
ứng kịp thời,  nhanh chóng phục vụ 
hiệu quả công tác quản trị hành chánh 
BGĐ, và các đơn vị /năm

Quản lý trang thiết bị văn phòng, trụ sở, văn phòng 
làm việc, nhà khách, khai thác hồ bơi, sân tennis, 
hội trường, công trình phúc lợi, điều động xe Nhà 
máy, theo dõi các xe thuê ngoài đưa rước CBCNV 
nhà máy đi làm, trực PCCC, đi công tác, khách đến 
công tác làm việc với Nhà máy an toàn, hiệu quả

Hàng 
ngày

-Không sai sót , chậm trễ quá 30 phút
từ khi nhận lệnh, không để phản ánh
cung cách phục vụ của nhân viên lái
xe và Nhà khách

2

Chỉ đạo, quản lý, điều hành bộ phận quản trị nhân
sự, đảm bảo thực hiện hoạt động quản lý lao động
Nhà máy, chế độ chính sách của Công ty, chế độ
bảo hiểm xã hội toàn Nhà máy; 

Hàng 
ngày

Không sai sót, không chậm trễ, đúng
quy   định,   quy   trình   của   Nhà   nước,
Công ty, Nhà máy.

 -Đáp ứng kịp thời công tác thi đua, khen thưởng, kỷ
luật. Quản lý, bố trí sắp xếp nguồn nhân lực Nhà
máy, xác định nhu cầu tuyển dụng các đơn vị .

Hàng

tuần

-Không sai sót, chậm trễ/năm

MTCV-NMKL

Trang 1/5

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

- Quản lý, tổ chức thuê lao động thuê ngoài , công
tác vệ sinh công nghiệp, phục vụ hiệu quả công tác
của các đơn vị Nhà máy

Hàng 
ngày

-Không để các đơn vị phản ánh chậm
trễ, hiệu quả công việc vệ sinh. 

3

Phối hợp P.TCHC, các đơn vị liên quan, đào tạo
phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng công tác các
đơn vị, hiện tại và lâu dài.

Hàng

tuần

-Đáp ứng đòi hỏi các kỹ năng và trình
độ chuyên môn các vị trí các đơn vị

4

Quản lý việc thực hiện đúng chế độ, khám bệnh định
kỳ   và   chăm   sóc   khức   khỏe   cho   người   lao   động.
Phòng   ngừa   ngăn   chặn   các   nguy   cơ   bệnh   nghề
nghiệp, các ổ dịch bệnh lây lan

hàng
ngày

Không để sai sót, chậm trễ công tác
sơ cứu, chăm sóc sức khỏe, ngăn ngừa
bệnh nghề   nghiệp, Tỉ lệ % CBCNV
được khám bệnh định kỳ /năm

5

Đáp ứng phục vụ kịp thời các suất ăn cho toàn thể
CBCNV Nhà máy và khách đến công tác, đảm bảo
đủ định lượng suất ăn, an toàn thực phẩm đúng quy
định

hàng
ngày

Số lần sai sót trong quản lý và phục vụ
nhân viên Nhà ăn/năm

6

Phối hợp P.TCHC công ty và các đơn vị xây dựng 
và áp dụng đánh giá KPI các đơn vị toàn Nhà máy 
đúng thời gian

hàng

tháng

Đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy
định

7

Quản lý sử dụng ngân sách được giao  hiệu quả

Hàng

ngày

Tỉ lệ % sử dụng hiệu quả/năm

8

Quản lý, duy trì  HTQLCL ISO 9001 của  P.HCNS 
hiệu quả 

Hàng

tháng

Không để xảy ra các lỗi vi phạm/năm

Đảm bảo tham gia các lớp đào tạo chuyên môn 
nghiệp vụ, an toàn.

Hàng

quý

Tỉ lệ % tham gia của CBCNV

Đảm bảo chấp hành ATVSLĐ, quy định về môi 
trường,nội quy lao động

Hàng

ngày

Đảm bảo không để vi phạm các lỗi  
nặng  

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)

1

Lãnh đạo công tác công Đoàn CSTV Nhà máy

Hàng

ngày

Theo đánh giá của công đoàn cấp trên 
và các công đoàn Nhà máy.

2

Quản lý công tác giám sát đơn vị thuê ngoài xuất 
sản phẩm xi măng của đơn vị P.XNXM

Hàng

ngày

Không để chậm trễ, sai sót, phản ánh 
của các đơn vị

3

Thực hiện công tác khác do Giám Đốc phân công

Hàng

tháng

Đáp ứng đúng các yêu cầu được giao.

III

Kế hoạch hành động

1

Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng 
hành chánh,Nhân sự

Hàng

tuần

Không để sai sót, chậm trễ lặp lại quá
1 lần/ttháng

2

Báo cáo phòng chống ngăn ngừa các tình huống 
cần cảnh báo cho Giám đốc

Hàng

tuần

Ngăn ngừa báo cáo kịp thời, sai sót lặp
lại quá 1 lần/tháng

3

Lập kế hoạch kiểm soát sử dụng ngân sách

Hàng

tuần

Không để sai sót, lặp lại quá 1 
lần/tháng

4

Lập kế hoạch kiểm soát hệ thống ISO của phòng 

Hàng

tháng

Không để sai sót, chậm trễ lặp lại quá 
1 lần/Tháng

IV

Phối hợp

MTCV-NMKL

Trang 2/5

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1

Phối hợp với các đơn vị trong công ty

Hàng

ngày

Không để sai sót, chậm trễ  phản ánh

2

Phối hợp với các đơn vị  Nhà máy

Hàng

ngày

Không để sai sót, chậm trễ  phản ánh

3

Phối hợp với các đơn vị Ngoài Nhà máy để giải 
quyết công tác liên quan Nhà máy/ phòng

Hàng

ngày

Không để sai sót, chậm trễ  phản ánh

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

Giải quyết công việc chính xác đúng 
quy định

VI

Kỹ năng (Y2)

Giải quyết công việc linh hoạt, nhanh 
chóng đúng quy định

VI

I

Hành vi (Y3)

Việc chấp hành phân công nhiệm vụ 
công tác và ý thức cầu thị  

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:

 Chỉ đạo, quản lý, điều hành, phân công nhiệm  vụ  các bộ phận quản trị hành chánh và Nhân sự,

Y tế, Nhà ăn, vệ sinh công nghiệp hàng ngày như sau:

+ Đảm bảo công tác lễ tân, tiếp nhận văn thư lưu trữ,  báo cáo fax, thông tin liên lạc đến và

đi, kiểm soát thể thức các công văn giấy tờ trước khi trình ký phê duyệt, công tác soạn thảo văn bản,
báo cáo trong và ngoài Nhà máy kịp thời chinh xác đáp ứng công tác quản trị sản xuất của Ban Giám
đốc. 

     +Tham mưu cho Giám Đốc công tác đối nội, đối ngoại. Tổ chức sự kiện,hội, họp, điều động

đưa xe Nhà máy và thuê ngoài rước CBCNV trong Nhà máy, đi công tác, khách đến làm việc với
Nhà máy ăn nghỉ cho khách lịch sự, văn minh, ân cần, chu đáo.

+ Kiểm tra giám sát định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu xe, hồ bơi, các suất ăn Nhà

ăn và công tác bảo dưỡng chữa đại tu xe, thiết bị văn phòng, công trình kiến trúc 2 khối Nhà làm
việc, công trình phúc lợi.

+ Chỉ đạo công tác  chăm sóc sức  khỏe, khám chữa bệnh thông thường, cấp cứu kịp thời,

khám bệnh định kỳ, ngăn ngừa các bệnh nghề nghiệp và ổ dịch. Đảm bảo chế biến các suất ăn nhà ăn
đảm bảo sức khỏe ATVSTP, quản lý nhà khách, công trình phúc lợi an toàn hiệu quả
 

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện đúng các chế độ, BHXH,  thi đua khen

thưởng, kỷ luật đảm bảo quyền lợi người lao động; Nhu cầu tuyển dụng, sắp xếp bố trí và đào tạo
phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất, chuyên môn các đơn vị.

+ Kiểm tra, giám sát đôn đốc bộ phận Nhân sự thực hiện công tác quản lý lao động, chấm

công Nhà máy, lực lượng thuê ngoài, vệ sinh công nghiệp, xuất xi măng  hiệu quả

+ Chỉ đạo, điều hành công tác Công đoàn đáp ứng các chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy, công

Đoàn các cấp.

+ Chịu trách nhiệm ký duyệt các giấy tờ theo thẩm quyền và uỷ quyền bộ phận quản trị hành

chánh và Nhân sự, Y tế, Nhà ăn, Công Đoàn hàng ngày.

4. Quan hệ trong công việc

4.1. Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

MTCV-NMKL

Trang 3/5

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
744
2 tài liệu
0
1157
2 tài liệu
0
1053
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1563
3 tài liệu
0
1469
2 tài liệu
0
1216
2 tài liệu
0
1180

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
744
20/12/2018
2 tài liệu
0
1157
20/12/2018
2 tài liệu
0
1053
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
3 tài liệu
0
1563
20/12/2018
2 tài liệu
0
1108
20/12/2018
3 tài liệu
0
1469
20/12/2018
1 tài liệu
0
745
20/12/2018
2 tài liệu
0
1216
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
2 tài liệu
0
1180