Tài liệu

BM 05 - Bang mo ta cong viec-Thu kho thuoc

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:  NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Chức danh: Văn thư, LĐTL, thủ kho 

Mã số: IV.24

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

Phạm Thị Đượm

Người kiểm tra

Nguyễn Hoài Nam

Người duyệt

Nguyễn Thanh Liêm

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)

  Thực hiện các nghiệp vụ hành chính theo quy định chung của nhà máy 
 Hiểu biết lưu trữ tài liệu ,hồ sơ sức khỏe ,hồ sơ bệnh nghề nghiệp 
 Quản lý kho thuốc ,dự trù thuốc trong tháng ,Cấp phát thuốc theo toa bác sĩ

 Đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho người lao động 

2. Công việc cụ thể

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI (X)

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  (x1)

Cấp phát thuốc đúng theo toa chỉ định của bác sĩ đạt 
100%

Tháng

Đạt

Theo dõi cập nhật xuất/nhập cấp phát thuốc hàng 
ngày đầy đủ

Tháng

Không sai sót, không 
chậm trễ

Báo cáo nhập, xuất, tồn kho, cập nhật sổ các đơn 
thuốc không sai sót

Tháng

Không sai sót, không 
chậm trễ

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

Tháng

Không sơ suất

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp 
vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

Tháng

Tham gia đầy đủ

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác) (x2)

Xử lý sơ cấp cứu, cho thuốc và chuyển viện lên 
tuyến trên

Tháng

Đạt

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 
công. Không sai sót

Tháng

Không sơ suất

III

Kế hoạch hành động (x3)

Lập kế hoạch mua thuốc trong tháng và thiết bị y tế 
đáp ứng công việc đạt 100%

Tháng

Đạt

Kiểm tra, báo cáo ngăn ngừa kịp thời các công việc 
có liên quan đến nghiệp vụ, vật tư thiết bị y tế

Tháng

Không sơ suất

IV

Phối hợp (x4)

MTCV-NMKL

Trang 1/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Phối hợp phòng ban, phân xưởng thực hiệ công việc 
chuyên môn đạt 100%

Tháng

Đạt

B

Năng lực đóng góp (Y)

V

Kiến thức (Y1)

Tháng

VI

Kỹ năng (Y2)

Tháng

VII

Hành vi (Y3)

Tháng

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:

-      Công tác văn thư 

 +    Thực hiện quản lý các văn bản trong và ngoài Nhà máy .
 +    Trình ký các các công văn lên cấp trên 

      -      Công tác chấm công báo công ,làm bảng lương 

+     Chấm công ,báo công hàng ngày 
+     Hoàn thành  bảng lương cho đơn vị

      -      Cấp phát ,quản lý kho thuốc 

+     Dự trù ,quản lý cơ số thuốc sử dụng trong tháng 
+     Cấp phát thuốc theo toa Bác sỹ 

      -      Quản lý hồ sơ sức khỏe toàn thể CB_CNV Nhà máy ,Hồ sơ bệnh nghề nghiệp 
      -      Trực ca sản xuất ,chuyển bệnh lên tuyến trên khi có yêu cầu
      -      Tham gia phòng chống dịch bệnh khi có dịch
4. Quan hệ trong công việc

4.1 Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

Trưởng Tổ Y tế

Không

Các y ,bác sỹ trong Tổ 

Nhân viên nhà ăn 

4.2 Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Y,bác sỹ trong nghành 

Học tập, trao đổi kinh nghiệm 

4.3 Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Y,bác sỹ trong nghành 

Học tập, trao đổi kinh nghiệm 

5. Phạm vi quyền hạn

Phạm vi quyền hạn trong công việc

 Đảm bảo các yêu cầu ,tiêu chí của Tổ ,của Nhà máy  

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

MTCV-NMKL

Trang 2/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

¨ Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

¨ Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

¨ Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

¨ Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

¨ Nhẹ nhàng

¨Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

¨ Ít suy nghĩ 

¨ Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

Bảo hộ lao động: (yêu cầu trang bị loại bảo hộ lao động)

MTCV-NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2741
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1753
3 tài liệu
0
1616
2 tài liệu
0
1327
2 tài liệu
0
1154
1 tài liệu
0
963
1 tài liệu
0
900
2 tài liệu
0
1217
4 tài liệu
0
2258
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1939
4 tài liệu
0
2040
4 tài liệu
0
2030
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2049
4 tài liệu
0
2434
4 tài liệu
0
1942
4 tài liệu
0
3951
4 tài liệu
0
4012
4 tài liệu
0
1917
4 tài liệu
0
1951

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2741
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1753
17/01/2019
2 tài liệu
0
1237
17/01/2019
3 tài liệu
0
1616
17/01/2019
1 tài liệu
0
775
17/01/2019
2 tài liệu
0
1327
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1154
17/01/2019
1 tài liệu
0
963
21/01/2019
1 tài liệu
0
900
21/01/2019
2 tài liệu
0
1217
21/01/2019
4 tài liệu
0
2258
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1939
21/01/2019
4 tài liệu
0
2040
21/01/2019
4 tài liệu
0
2030
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2049
21/01/2019
4 tài liệu
0
2434
21/01/2019
4 tài liệu
0
1942
21/01/2019
4 tài liệu
0
3951
21/01/2019
4 tài liệu
0
4012
21/01/2019
4 tài liệu
0
1917
21/01/2019
4 tài liệu
0
1951