Tài liệu

BM 05 - Bang mo ta cong viec-Pho phong NS

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

        

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị: Phòng Hành chánh nhân sự

Chức danh: Phó Phòng

Mã số: VIII.04

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

Nguyễn Hoài Nam

Người kiểm tra

Nguyễn Thanh Liêm

Người duyệt

Cái Hồng Thu

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)

-

Thực hiện công tác: Cơ cấu tổ chức, Định biên nhân sự, tham mưu bổ nhiệm, rà soát điều 
động nhân sự, sắp xếp chức danh công việc.

-

Phụ trách công tác: Lao động thuê ngoài, ISO, ngày công, tiền lương, bồi dưỡng, đào tạo, 
soạn thảo văn bản, quyết định, phân phối tài liệu, lưu trữ hồ sơ, thực hiện các chế độ 
BHXH

2. Công việc cụ thể :

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo

lường đánh

giá

A

Đánh giá theo KPI, X%

 

 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), 
x1  

 

 

1

Quản lý, điều hành, phân công công việc tốt 
bộ phận nhân sự

ngày

đảm bảo công

tác kịp thời

chính xác

2

Theo dõi định biên nhân sự, sắp xếp nhân sự,
đề xuất tuyển dụng 

ngày

đáp ứng yêu

cầu công việc

cho các đơn

vị

3

Theo dõi khả năng, trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, đề xuất nhu cầu đào tạo 

ngày

đáp ứng công

việc

Triển khai thực hiện các hợp đồng đào tạo 
của nhà máy, kiểm soát việc thực hiện các 
điều khoản trong hợp đồng

tháng

kịp thời,

chính xác

4

Hướng dẫn xây dựng KPI, theo dõi việc thực 
hiện KPI các đơn vị, hướng dẫn đánh giá 
công việc, năng lực, hiệu quả lao động hàng 
tháng 

ngày

đáp ứng nhu

cầu công việc

5

Quản lý việc thực hiện các chế độ chính sách 
trong nhà máy, các chế độ về bảo hiểm xã 

ngày

đảm bảo kịp

thời, chính

MTCV - NMKL

Trang 1/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

hội đối với người lao động 

xác

6

Quản lý việc thực hiện hợp đồng lao động 
thuê ngoài: bốc xếp xi măng, lao động đại tu,
vệ sinh công nghiệp, lao động phổ thông 
khác… Kiểm soát các nhà thầu tuân thủ các 
điều khoản được ghi trong hợp đồng.

tháng

Kịp thời

chính xác

7

Theo dõi công tác y tế, chăm sóc sức khỏe 
người lao động, kiểm soát việc tham gia 
khám sức khỏe định kỳ. Chỉ đạo thực hiện 
công tác đo môi trường, khám bệnh nghề 
nghiệp.

ngày

Đầy đủ

8

Quản lý, kiểm tra, giám sát duy trì  HTQLCL
ISO 9001 của  P.HCNS hiệu quả 

tháng

Hiệu quả

9

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, 
BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của nhà máy và Công ty

ngày

Chấp hành

đúng qui định

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe 
định kỳ

ngày

Tham gia đầy

đủ

II

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm khác), 
x2

 

 

1

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kèm cặp 
đào tạo nội bộ

ngày

Đạt kết quả

2

Đáp ứng các phân công khác của Trưởng 
phòng

ngày

Đáp ứng

III

Kế hoạch hành động, x3

 

 

1

Giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện 
công việc bộ phận nhân sự

ngày

Kịp thời,

chính xác

2

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh 
hưởng không tốt đến hoạt động của phòng

ngày

Kịp thời

IV

Phối hợp, x4

 

 

1

Phối hợp với các đơn vị nhà máy, công ty

ngày

Kịp thời

2

Phối hợp với các đơn vị địa phương

ngày

Kịp thời

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:

3.1. Rà soát sổ tay công việc, kiểm tra mail
3.2. Giao việc cho các cá nhân tổ nhân sự
3.3. Rà soát lao động, theo dõi định biên nhân sự, đề xuất điều động/tuyển dụng
3.4. Theo dõi khả năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất nhu cầu đào tạo
3.5. Kiểm tra thực hiện các hợp đồng đào tạo của nhà máy.
3.6. Theo dõi, đôn đốc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động kịp thời

MTCV - NMKL

Trang 2/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

3.7. Theo dõi, kiểm tra các nhà thầu thực hiện hợp đồng lao động thuê ngoài: bốc xếp xi măng, 

vệ sinh công nghiệp, đóng bao Jumbo, buộc bạc võng, vận chuyển vỏ bao, lao động đại tu, 
lao động phổ thông khác.

3.8. Theo dõi, kiểm tra công tác y tế, phát thuốt, chăm sóc sức khỏe người lao động.
3.9. Chỉ đạo thực hiện công tác đo môi trường, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe định kỳ.
3.10. Theo dõi, yêu cầu chỉnh sửa lỗi không phù hợp, duy trì  HTQLCL ISO 9001 của  P.HCNS
3.11. Kiểm tra việc chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui 

lao động của phòng và lao động thuê ngoài.

3.12. Kiểm tra việc tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 

VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ.

3.13. Hướng dẫn xây dựng KPI, theo dõi việc thực hiện KPI các đơn vị, hướng dẫn đánh giá công

việc, năng lực, hiệu quả lao động hàng tháng.

3.14. Trao đổi, hổ trợ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công việc phòng thuận lợi.
3.15. Giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện công việc bộ phận nhân sự.
3.16. Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của phòng.

4. Quan hệ trong công việc

4.1. Quan hệ nội bộ (Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

Trưởng phòng

Nhân viên tổ nhân sự

Các đơn vị trong Nhà máy

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Các NM-TN-XN thuộc CT

Phục vụ công tác chuyên môn của phòng

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Các cơ quan địa phương, 

các công ty bạn

Phục vụ công tác chuyên môn của phòng

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Theo phân công của trưởng phòng

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

Theo ủy quyền của trưởng phòng

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

 Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh + Tài chính tín dụng

MTCV - NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2054
3 tài liệu
0
1677

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2054
17/01/2019
3 tài liệu
0
1677