Tài liệu

BM 05 - Bang mo ta cong viec-Pho phong HC

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)

 Quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ bộ phận hành chánh đảm bảo công tác kịp thời chinh xác.
Theo dõi sắp xếp phân công xe đưa đón CBCNV. Theo dõi công tác bảo dưỡng sửa chữa trang thiết
bị văn phòng. Đón tiếp khách đến quan hệ công tác với nhà máy. Theo dõi thực hiện công tác quan
hệ cộng đồng không. Phụ trách theo dõi nhà khách. Phụ trách công tác Đảng vụ, thanh tra, phòng
chống tham nhũng. Giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện công việc an toàn trong công tác
bảo dưỡng sửa chữa thiết bị.

2. Công việc đo lường bằng chỉ số KPI :

ST

T

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo

lường đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  
-

Quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ tốt bộ 
phận hành chánh đảm bảo công tác kịp thời 
chinh xác

Năm

Đảm bảo công

tác kịp thời,

chính xác

-

Theo dõi tiếp nhận công văn đi công văn đến, 
lưu trữ tài liệu. Quản lý công tác in ấn, sao 
chụp tài liệu. Không sai sót

Năm

Không sai sót

-

Quản lý và lập kế hoạch. Theo dõi, báo cáo  
công tác mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị 
văn phòng. Không chậm trễ.

Năm

Không chậm

trể

-

Theo dõi sắp xếp phân công  xe đưa đón 
CBCNV. Theo dõi công tác bảo dưỡng sửa 
chữa. Không chậm trễ.

Năm

Không chậm

trể

-

Đón tiếp khách đến quan hệ công tác với nhà 
máy. Không sai sót

Năm

Không sai sót

-

Theo dõi thực hiện công tác quan hệ cộng đồng
không để sai sót

Năm

Không sai sót

-

Phụ trách theo dõi nhà khách kịp thời nhanh 
chóng. Không chận trễ

Năm

Không chậm

trể

-

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, 
BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của 
nhà máy và Công ty. Kiểm tra thực hiện ATLĐ 
theo OHSAH

Năm

Không sai sót

-

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định
kỳ. 

Năm

Không sai sót

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)
Phụ trách công tác Đảng vụ, thanh tra, phòng 
chống tham nhũng đạt 100%

Năm

Không sai sót

Phụ trách công việc khác do trưởng phòng phân 
công. Không sai sót

Năm

Không sai sót

III

Kế hoạch hành động
Giám sát, kiểm tra, đôn đốc  tiến độ thực hiện công
việc an toàn, vệ sinh nhà khách, công tác bảo 

Năm

Không sai sót

MTCV-NMKL

Trang 1/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

dưỡng sửa chữa thiết bị.
Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh hưởng 
không tốt đến hoạt động của phòng

Năm

Không sai sót

IV

Phối hợp
Phối hợp với các đơn vị nhà máy, công ty

Năm

Không sai sót

Phối hợp với các đơn vị địa phương

Năm

Không sai sót

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:
Quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ bộ phận hành chánh đảm bảo công tác kịp thời chinh xác.
Theo dõi sắp xếp phân công  xe đưa đón CBCNV. Theo dõi công tác bảo dưỡng sửa chữa trang thiết
bị văn phòng.Đón tiếp khách đến quan hệ công tác với nhà máy. Theo dõi thực hiện công tác quan
hệ cộng đồng không. Phụ trách theo dõi nhà khách.. Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ nội
qui lao động của nhà máy và Công ty. Phụ trách công tác Đảng vụ, thanh tra, phòng chống tham
nhũng. Giám sát, kiểm tra, đôn đốc  tiến độ thực hiện công việc an toàn trogn công tác bảo dưỡng
sửa chữa thiết bị. Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của
phòng. Phối hợp với các đơn vị trong nhà máy, trong công ty. Phối hợp với các đơn vị địa phương.

4. Quan hệ trong công việc
4.1.

Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Phó phòng, nhân viên

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Các phòng ban

Xử lý công việc 

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Cơ quan, ban ngành cấp Huyện

Xử lý công việc, ngoại giao

Cơ quan, ban nganh cấp Tỉnh

Xử lý công việc, ngoại giao

5. Phạm vi quyền hạn

Phạm vi quyền hạn trong công việc

Xử lý công việc của bộ phận hành chánh

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

Ký thanh toán xăng dầu cho xe con, mua vật dụng hành chánh
hằng tháng.

MTCV-NMKL

Trang 2/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

¨ Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

¨ Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

¨ Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

¨ Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

¨ Nhẹ nhàng

¨Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

¨ Ít suy nghĩ 

¨ Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

MTCV-NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1677
2 tài liệu
0
1225

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
3 tài liệu
0
1677
17/01/2019
2 tài liệu
0
1225