Tài liệu

BM 05 - Bang mo ta cong viec-NV Tran Bien Hoa

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

Biểu mẫu số 05

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:   Phòng Hành Chánh Nhân Sự- NMXM Kiên Lương

Chức danh: NV Hành chánh  đảng vụ

Mã số: III.25

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

Trần Biên Hoà

Người kiểm tra

Nguyễn Hiền Triết

Người duyệt

Nguyễn Thanh Liêm

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)
 Theo dõi đảng số NM; hướng dẫn qui chế viết lý lịch; Thẩm tra lý lịch PT, thẩm định hồ sơ kết nạp; 
Chuyển đảng cho đảng viên chuyển sinh hoạt; theo dõi công tác đào tạo; Cập nhật nguồn PT; Phối 
hợp với trung tâm xác trình độ lý luận; Thu thập số liệu, soạn thảo báo cáo nghị quyết. Xây dựng kế 
hoạch kiểm tra giám sát; Triển khai & kiểm tra công tác kiểm tra giám sát, tham gia đoàn kiểm tra; 
Theo dõi công tác khen thưởng kỷ luật; Phối hợp trong công tác phát triển đảng.

2. Công việc cụ thể:

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Đánh giá theo KPI, X%

 

 

I

KPI tổng hợp (của chức danh công việc), x1  

 

 

1

Rà soát thủ tục, quy trình, hồ sơ kết nạp, chuyển 
Đảng chính thức của Đảng viên.

Tháng

Lần sai sót

2

Lập báo cáo thẩm định hồ sơ kết nạp, chuyển chính 
thức trình BCH phê duyệt, gửi về Đảng uỷ cấp trên

Tháng

Lần sai sót

3

Cập nhật tăng giảm, tiếp nhận và chuyển sinh hoạt, 
quản lý hồ sơ Đảng viên.

Tuần

Lần sai sót

4

Quan hệ và kết hợp với Trung tâm bồi dưỡng lý luận
chính trị các cấp gửi CB Đảng viên, quần chúng đi 
bồi dưỡng lý luận chính trị, trung cấp, sơ cấp, Đảng 
viên mới, nhận thức về Đảng.

Tháng

Lần sai sót

5

Cung cấp số liệu xác minh lý lịch của các cấp uỷ đến
Nhà máy thẩm tra lý lịch phát triển Đảng.

Tháng

Lần sai sót

6

Tham gia công tác thẩm tra hồ sơ phát triển Đảng 
của Đảng bộ.

Tháng

Lần sai sót

7

Kết hợp với các cấp uỷ chi bộ xây dựng tạo nguồn 
phát triển Đảng viên.

Tháng

Lần sai sót

8

Cung cấp các biểu mẫu, quy trình, thủ tục kết nạp, 
chuyển chính thức, hướng dẫn viết lý lịch.

tháng

Lần sai sót

9

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

ngày

Lần sai sót

10

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ,
ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm khác), x2

 

 

1

Theo dõi công tác khen thưởng kỷ luật không sai sót

tháng

lần sơ suất

2

Phối hợp công tác PT đảng; theo dõi công tác quy 

tháng

lần không đạt

MTCV-NMKL

Trang 1/

background image

Biểu mẫu số 05

hoạch, báo cáo định kỳ đạt 100%

3

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 
công. Không sai sót

ngày

lần sơ suất

III

Kế hoạch hành động, x3

 

 

1

Lập kế hoạch định kỳ hàng quí, năm đạt 100%

tháng

lần không đạt

2

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh hưởng 
không tốt đến công việc của phòng

ngày

lần sơ suất

IV

Phối hợp, x4

 

 

1

Phối hợp với các phòng ban, phân xưởng đạt 100%

tháng

lần không đạt

2

Trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt 100%

tháng

lần không đạt

B

Năng lực đóng góp, Y%

V

Kiến thức, y1

VI

Kỹ năng, y2

VII

Hành vi, y3

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:

 Rà soát thủ tục, quy trình, hồ sơ kết nạp, chuyển Đảng chính thức của Đảng viên.
 Lập báo cáo thẩm định hồ sơ kết nạp, chuyển chính thức trình BCH phê duyệt, gửi về

Đảng uỷ cấp trên..

 Cập nhật tăng giảm, tiếp nhận và chuyển sinh hoạt, quản lý hồ sơ Đảng viên.
 Quan hệ và kết hợp với Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị các cấp gửi CB Đảng viên,

quần chúng đi bồi dưỡng lý luận chính trị, trung cấp, sơ cấp, Đảng viên mới, nhận thức về
Đảng.

 Cung cấp số liệu xác minh lý lịch của các cấp uỷ đến Nhà máy thẩm tra lý lịch phát triển

Đảng.

 Tham gia công tác thẩm tra hồ sơ phát triển Đảng của Đảng bộ.
 Kết hợp với các cấp uỷ chi bộ xây dựng tạo nguồn phát triển Đảng viên.
 Cung cấp các biểu mẫu, quy trình, thủ tục kết nạp, chuyển chính thức, hướng dẫn viết lý

lịch.

4. Quan hệ trong công việc

4.1.Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

4.2.Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

4.3.Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

MTCV-NMKL

Trang 2/

background image

Biểu mẫu số 05

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

 Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

 Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

 Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu)

¨ Văn phòng cty/nm   Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

 Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

 Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

 Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

¨ Nhẹ nhàng

Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

¨ Ít suy nghĩ 

 Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

Bảo hộ lao động: (yêu cầu trang bị loại bảo hộ lao động)

MTCV-NMKL

Trang 3/

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

2 tài liệu
0
1004

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
2 tài liệu
0
1004