Tài liệu

BM 05 - Bang mo ta cong viec-ngocgiau

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)

-

Thực hiện công tác: Soạn thảo văn bản, trình ký công văn đi, đến, fax,văn thư lưu trữ công 
tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo. Theo dõi thực tập học sinh sinh viên tại Nhà 
máy, tập hợp báo cáo số liệu phòng, tennis.

2. Công việc cụ thể :

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường đánh giá

A

Đánh giá theo KPI, X%

 

 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), 
x1  

 

 

1

Soạn thảo văn bản, trình ký, cập nhật 
công văn đến, đi, fax kịp thời, chính xác 
đến các đơn vị.

ngày

đảm bảo công tác kịp thời chính
xác

2

Cập nhật và theo dõi số lượng nhân sự tại 
từng thời điểm.

ngày

đảm bảo công tác kịp thời chính
xác

3

Phối hợp với P.TCHC, các đơn vị liên 
quan, lập phiếu nhu cầu (căn cứ nhu cầu 
các đơn vị) đề xuất nhu cầu đào tạo kịp 
thời, đáp ứng công việc. 

ngày

đảm bảo công tác kịp thời chính
xác

Lập tờ trình, chào giá xét duyệt và thực 
hiện các hợp đồng đào tạo của nhà máy, 
kiểm soát việc thực hiện các điều khoản 
trong hợp đồng kịp thời, chính xác.

ngày

kịp thời, chính xác

4

Thực hiện kịp thời công tác, chính xác thi
đua khen thưởng, kỷ luật của toàn Nhà 
máy/năm 

ngày

đảm bảo công tác kịp thời chính
xác

5

Sử dụng ngân sách đào tạo hiệu quả

ngày

%

6

Theo dõi và ra quyết định kịp thời, chính 
xác cho học sinh, sinh viên thực tập tại 
Nhà máy.

ngày

Kịp thời chính xác

7

Tập hợp báo cáo chính xác (trình độ, số 
lao động, số công văn, chế độ BHXH, xe 
công tác, hồ bơi, y tế)/tháng

tháng

Không chậm trễ

8

Tập hợp báo cáo BHLĐ cho Nhà máy/ 
quý

Quý

Không chậm trễ

MTCV- NMKL

Trang 1/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

9

Theo dõi, tập hợp nhu cầu văn phòng 
phẩm /quý

Quý

Không chậm trễ

10

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, 
BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của nhà máy và Công ty

ngày

lần sơ suất

11

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe 
định kỳ

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm khác), 
x2

 

 

1

Tập hợp danh sách xe đi cuối tuần

ngày

Đạt kết quả

2

Chấm công phòng, chế độ công đoàn

ngày

Đạt kết quả

3

Đáp ứng các phân công khác của Trưởng 
phòng

ngày

Đáp ứng

III

Kế hoạch hành động, x3

 

 

1

Đề xuất chương trình đào tạo phong phú

tháng

Kịp thời, chính xác

IV

Phối hợp, x4

 

 

1

Phối hợp với các đơn vị nhà máy, công ty

ngày

Kịp thời

2

Phối hợp với các đơn vị địa phương

ngày

Kịp thời

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:

-

Soạn thảo các loại quyết định, công văn theo yêu của phòng, Nhà máy. 

-

Tiếp nhận/chuyển các hồ sơ giấy tờ, lưu trữ, pho to, phân phối,   các văn bản giấy tờ của
phòng.

-

Sắp xếp có hệ thống các tài liệu, hồ sơ lưu trữ theo công việc được phân công.

- Thực hiện công tác thi đua-khen thưởng-kỷ luật của toàn Nhà máy/năm
- Cập nhật và theo dõi số lượng nhân sự tại từng thời điểm

-

Lập kế hoạch, nhu cầu và các thủ tục liên quan đến công tác đào tạo 

-

Lập tờ trình, mời chào giá, xét giá, soạn thảo hợp đồng đào tạo, kiểm tra việc thực hiện các
điều khoản trong hợp đồng

-

Thống kê báo cáo số liệu công tác phòng

-

Báo cáo bảo hộ lao động định kỳ

- Tập hợp danh sách xe đi cuối tuần
- Chấm công phòng, chế độ công đoàn

-

Thống kê lao động, sức khỏe, lý lịch trích ngang CBCNV Nhà máy.

MTCV- NMKL

Trang 2/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

-

Thực hiện các hướng dẫn, thủ tục các cá/đơn vị xin thực tập, học hỏi tại Nhà máy.

-

Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

4. Quan hệ trong công việc

4.1. Quan hệ nội bộ (Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

Trưởng phòng

Các đơn vị trong Nhà máy

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Các NM-TN-XN thuộc CT

Phục vụ công tác chuyên môn 

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Các cơ quan địa phương, 

các công ty bạn

Phục vụ công tác chuyên môn 

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Theo phân công của trưởng phòng

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

 Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh + Tài chính tín dụng
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : ( Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨Trình độ A 

¨ Trình độ B

 Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨  Trình độ A 

Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm (thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

 2 đến5 năm

¨Trên 5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

 Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

MTCV- NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2912
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
954
2 tài liệu
0
1291
4 tài liệu
0
2383
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2077
4 tài liệu
0
2188
4 tài liệu
0
3012
4 tài liệu
0
2153
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2173
4 tài liệu
0
2635
4 tài liệu
0
2052
4 tài liệu
0
4220
4 tài liệu
0
4280
4 tài liệu
0
2034
4 tài liệu
0
2067
3 tài liệu
0
1852
3 tài liệu
0
1722
2 tài liệu
0
1256

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2912
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
954
21/01/2019
2 tài liệu
0
1291
21/01/2019
4 tài liệu
0
2383
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2077
21/01/2019
4 tài liệu
0
2188
21/01/2019
4 tài liệu
0
3012
21/01/2019
4 tài liệu
0
2153
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2173
21/01/2019
4 tài liệu
0
2635
21/01/2019
4 tài liệu
0
2052
21/01/2019
4 tài liệu
0
4220
21/01/2019
4 tài liệu
0
4280
21/01/2019
4 tài liệu
0
2034
21/01/2019
4 tài liệu
0
2067
17/01/2019
3 tài liệu
0
1852
17/01/2019
2 tài liệu
0
1312
17/01/2019
3 tài liệu
0
1722
17/01/2019
1 tài liệu
0
830
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1256