Tài liệu

BM 05 - BAN MO TA CONG VIEC-To truong nha an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

        

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:  Phòng Hành Chánh Nhân Sự- NMXM Kiên Lương  

Chức danh:  Tổ trưởng nhà ăn

Mã số: IV.14

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

…………………………..

Người kiểm tra

Vũ Văn Còi

Người duyệt

Nguyễn Thanh Liêm

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)
 Xây dựng thực đơn ngày, dự trù thực phẩm khi cần thiết, Tổng hợp suất ăn hàng ngày, kiểm tra thực
phẩm, kiểm tra quá trình chế biến thực phẩm, phân công, đôn đốc nhân viên, hướng dẫn NV thực 
hiện VSATTP, kiểm soát tình hình VSATTP, báo cáo nhập xuất, thu chi hàng tháng cho trưởng phó 
phòng, đôn đốc thủ kho, thủ quỹ báo cáo sổ sách, hàng hóa.

2. Công việc cụ thể

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

Phân công các nhân viên Nhà ăn theo công việc cụ 
thể: Tiếp phẩm và cấp dưỡng, đảm bảo tốt công tác 
nấu ăn

ngày

lần không đạt

2

Quản lý, sử dụng trang thiết bị của tổ nhà ăn hiệu
quả, không thất thoát, lãng phí

ngày

lần không đạt

3

Quản lý sử dụng kinh phí đúng qui định đạt 100%

tháng

lần không đạt

4

Xây dựng thực đơn ngày; dự trù kinh phí mua thục 
phẩm đủ  và đạt chất lượng 100%

ngày

lần không đạt

5

Đôn đốc thủ kho, thủ quỹ báo cáo sổ sách, hàng hóa 
xuất nhập đúng qui định đạt 100%

tháng

lần không đạt

6

Báo cáo nhập xuất thu chi hàng tháng đúng theo qui 
định không sai sót

tháng

lần sai sót

7

Kiểm soát tình hình VSAT thực phẩm đạt 100%

ngày

lần không đạt

8

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

ngày

lần sơ suất

9

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ,
ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)

1

Thường xuyên cải tiến các món ăn theo điều kiện 
thực tế

ngày

lần không đạt

2

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 

ngày

lần sơ suất

MTCV- NMKL

Trang 1/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

công. Không sai sót

III

Kế hoạch hành động

1

Nhắc nhở chị em trong tổ nêu cao tinh thần trách
nhiệm, thái độ phục vụ đúng mực, hòa nhã, tôn trọng
mọi người

ngày

lần sơ suất

2

Kiểm tra công tác cấp phát cơm giữa ca, bồi dưỡng
độc hại theo đúng tiêu chuẩn, chế độ; bảo đảm vệ
sinh an tòan thực phẩm.

ngày

lần sơ suất

3

Kiểm tra, đôn đốc chị em thực hiện tốt công tác vệ 
sinh chung, chấp hành đúng các nội qui, qui định về 
ATVSLĐ, VSMT, Khám bệnh định kỳ, huấn luyện 
an toàn của Nhà máy

ngày

lần sơ suất

4

Kiểm tra, báo cáo kịp thời để bảo dưỡng, sửa chữa, 
bổ sung trang thiết bị, nhân lực nhà ăn. Đảm bảo 
hoạt động hiệu quả

ngày

lần sơ suất

IV

Phối hợp

1

Phòng ban, phân xưởng, trạm y tế đạt 100%

tháng

lần không đạt

2

Trung tâm y tế dự phòng huyện, tỉnh đạt 100%

tháng

lần không đạt

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

Tổng cộng: 

(X+Y) = X1+X2+X3+X4+…+Y1+Y2+Y3

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày

 Phân công các nhân viên Nhà ăn theo công việc cụ thể: Tiếp phẩm và cấp dưỡng.
 Quản lý sử dụng trang thiết bị của tổ Nhà ăn hiệu quả.
 Nhắc nhở chị em trong tổ nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ phải đúng mực, vui vẻ hòa nhã,

tôn trọng mọi người.

 Kiểm tra công tác cấp phát cơm giữa ca, bồi dưỡng độc hại theo đúng tiêu chuẩn, chế độ; bảo

đảm vệ sinh an tòan thực phẩm.

 Thường xuyên cải tiến các món ăn theo điều kiện thực tế.
 Duy trì thực hiện theo hướng dẫn phục vụ cơm ca theo hệ thống quản lý chất lượng.
 Kiểm tra, đôn đốc chị em thực hiện tốt công tác vệ sinh chung, chấp hành đúng các nội qui,

qui định về ATVSLĐ, VSMT, Khám bệnh định kỳ, huấn luyện an toàn của Nhà máy.

 Thực hiện các công tác khác do Phó phòng Nhà ăn phân công.

4. Quan hệ trong công việc
4.1.

Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

MTCV- NMKL

Trang 2/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

¨ Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

MTCV- NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2935
1 tài liệu
0
1021
1 tài liệu
0
966
2 tài liệu
0
1306
4 tài liệu
0
2403
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2093
4 tài liệu
0
2206
4 tài liệu
0
3040
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2186
4 tài liệu
0
2674
4 tài liệu
0
2073
4 tài liệu
0
4268
4 tài liệu
0
4341
4 tài liệu
0
2048
4 tài liệu
0
2075
3 tài liệu
0
1860
3 tài liệu
0
1731
2 tài liệu
0
1448
2 tài liệu
0
1277

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2935
17/01/2019
1 tài liệu
0
1021
21/01/2019
1 tài liệu
0
966
21/01/2019
2 tài liệu
0
1306
21/01/2019
4 tài liệu
0
2403
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2093
21/01/2019
4 tài liệu
0
2206
21/01/2019
4 tài liệu
0
3040
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2186
21/01/2019
4 tài liệu
0
2674
21/01/2019
4 tài liệu
0
2073
21/01/2019
4 tài liệu
0
4268
21/01/2019
4 tài liệu
0
4341
21/01/2019
4 tài liệu
0
2048
21/01/2019
4 tài liệu
0
2075
17/01/2019
3 tài liệu
0
1860
17/01/2019
2 tài liệu
0
1324
17/01/2019
3 tài liệu
0
1731
17/01/2019
1 tài liệu
0
836
17/01/2019
2 tài liệu
0
1448
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1277