Tài liệu

BM 05 - BAN MO TA CONG VIEC-To truong lai xe, lai xe

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1. Tóm tắt công việc ( nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc )
 

-

Lái xe đưa đón CBCNV thuộc các đơn vị trong Nhà máy hoặc khách của Nhà máy.

-

Phân công tác hàng ngày cho các nhân viên tổ xe

2. Công việc cụ thể :

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường đánh

giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

Phân công tác hàng ngày cho các nhân viên tổ xe 
không sai sót

Ngày

lần sai sót

2

Đưa/đón CBCNV và /hoặc khách của Nhà máy theo 
yêu cầu công việc không chậm trễ

Tháng

lần chậm trễ

3

Theo dõi và thực hiện các chế độ bảo dưỡng, đăng 
kiểm, bảo hiểm định kỳ phương tiện. Thường xuyên 
bảo quản, vệ sinh phương tiện. Không vi phạm

Năm

lần vi phạm

4

Tuân thủ các qui định an toàn, bảo đảm phương tiện 
đạt yêu cầu an toàn trước khi đưa vào sử dụng, chấp 
hành nghiêm luật lệ giao thông. Không để xảy ra vi 
phạm

Ngày

lần vi phạm

5

Kiểm tra tình trạng xe, phát hiện, báo cáo và đề xuất 
sửa chữa các hư hỏng của xe, đạt 100%

Tuần

lần không đạt

6

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

ngày

lần sơ suất

7

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ,
ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)

Năm

1

Quản lý, lập sổ theo dõi hàng  ngày, tháng, xe đi 
công tác, bảo dưỡng, kiểm định theo đúng định kỳ, 
đề xuất sửa chữa hàng nămđạt 100%

Tuần

lần không đạt

2

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 
công. Không sai sót

ngày

lần sơ suất

III

Kế hoạch hành động

1

Theo dõi, ghi chép xe đi công tác, tình trạng hoạt 
động và sửa chữa của xe theo qui định. Không sai 
sót

Tuần

lần sai sót

2

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh hưởng 
không tốt đến công việc của phòng

ngày

lần sơ suất

IV

Phối hợp

1

Phối hợp với cá nhân, các đơn vị đạt 100%

tháng

lần không đạt

2

Phối hợp với đơn vị sửa chữa đạt 100%

tháng

lần không đạt

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

MTCV- NMKL

Trang 1/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể hàng ngày:

 Phân công tác hàng ngày cho các nhân viên tổ lái xe
 Đưa/đón CBCNV/khách của Nhà máy theo yêu cầu công việc.
 Theo dõi bảo dưỡng, đăng kiểm, bảo hiểm định kỳ phương tiện, bảo quản, vệ sinh phương

tiện.

 Kiểm tra tình trạng xe, phát hiện, báo cáo và đề xuất sửa chữa các hư hỏng của xe.
 Lập sổ theo dõi hàng ngày, tháng, xe đi công tác, bảo dưỡng, kiểm định theo đúng định kỳ,

đề xuất sửa chữa

 Theo dõi, ghi chép xe đi công tác, tình trạng hoạt động và sửa chữa của xe theo qui định. 
 Theo dõi công tác sửa chữa, bảo trì trang thiết bị văn phòng Nhà máy.
 Mua các vật dụng phục vụ công tác văn phòng hàng tháng, thanh tóan theo đúng thủ tục của

Nhà máy qui định.

 Quản lý phòng máy photocopy, thực hiện sao chụp, thực hiện bảo dưỡng theo định kỳ và đề

xuất, lập thủ tục sửa chữa khi hư hỏng.

 Theo dõi định mức cấp phát nhiên liệu và lập kế họach sửa chữa, bảo dưỡng xe theo định kỳ

cho tổ xe con.

 Thanh quyết toán xe đi công tác và công tác bảo trì sửa chữa xe con của PHCNS, cập nhật

hàng ngày, tuần, tháng, quý. 

 Quản lý xe thuê ngoài đưa rước CBCNV Nhà máy đi làm việc tại Nhà máy/công tác ngoài

Nhà máy.

 Nhắc nhở các lái xe phải đảm bảo tuyệt đối an tòan cho người và phương tiện
 Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở công tác bảo trì, bảo dưỡng xe hàng ngày, công

tác kiểm định xe.

 Giám sát việc đưa đón CBCNV đi nghỉ cuối tuần.

4. Quan hệ trong công việc

4.1. Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

Trưởng phòng

CBCNV Nhà máy

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Khách của Nhà máy

Đưa đón khách.

5. Phạm vi quyền hạn

MTCV- NMKL

Trang 2/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phạm vi quyền hạn trong công việc

- Dừng thiết bị khẩn cấp khi có sự cố và lập tức báo cáo lãnh 
đạo phòng HCNS.
 - Từ chối phục vụ nếu yêu cầu phục vụ không đảm bảo an 
toàn cho người và phương tiện.

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

Không

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: Công nhân kỹ thuật chuyên ngành lái ô tô.
Có giấy phép lái xe tương ứng với loại xe do mình điều khiển.
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

 Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

 Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

¨ Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

¨ Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

 Đặc thù  

¨ Có tăng ca

MTCV- NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2911
1 tài liệu
0
1019
2 tài liệu
0
1291
4 tài liệu
0
2383
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2077
4 tài liệu
0
2188
4 tài liệu
0
3012
4 tài liệu
0
2153
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2173
4 tài liệu
0
2635
4 tài liệu
0
2052
4 tài liệu
0
4220
4 tài liệu
0
4280
4 tài liệu
0
2034
4 tài liệu
0
2067
3 tài liệu
0
1852
3 tài liệu
0
1722
2 tài liệu
0
1439
2 tài liệu
0
1256

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2911
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
2 tài liệu
0
1291
21/01/2019
4 tài liệu
0
2383
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2077
21/01/2019
4 tài liệu
0
2188
21/01/2019
4 tài liệu
0
3012
21/01/2019
4 tài liệu
0
2153
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2173
21/01/2019
4 tài liệu
0
2635
21/01/2019
4 tài liệu
0
2052
21/01/2019
4 tài liệu
0
4220
21/01/2019
4 tài liệu
0
4280
21/01/2019
4 tài liệu
0
2034
21/01/2019
4 tài liệu
0
2067
17/01/2019
3 tài liệu
0
1852
17/01/2019
2 tài liệu
0
1312
17/01/2019
3 tài liệu
0
1722
17/01/2019
1 tài liệu
0
829
17/01/2019
2 tài liệu
0
1439
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1256