Tài liệu

BM 05 - BAN MO TA CONG VIEC-Pho phong NA

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

        

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:  Phòng Hành Chánh Nhân Sự - NMXM Kiên Lương  

Chức danh:  Phó phòng phụ trách nhà ăn

Mã số: VIII.04

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

Vũ Văn Còi

Người kiểm tra

Nguyễn Thanh Liêm

Người duyệt

Cái Hồng Thu

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc ( nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc )
Quản lý nhà ăn ca; Kế hoạch mua sắm thực phẩm, vật dụng, đôn đốc giám sát thực hiện. Quản lý, 
đôn đốc vệ sinh khu VP; phục vụ cơm khách; ký duyệt chứng từ cơm ca, bồi dưỡng; Tổ chức tập 
huấn VSATTP cho NV nhà ăn; Kiểm tra VSATTP, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Quản lý cây xanh,
vệ sinh khu vực và 2 khối VP làm việc. Lập kế hoạch kiểm tra việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà 
ăn và khu VP; Phân công công tác toàn nhân viên nhà ăn, tạp vụ; Kết hợp với chính quyền địa 
phương quản lý các công trình phúc lợi khu cư xá công nhân.

2. Công việc cụ thể:

ST

T

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo

lường đánh

giá

A

Đánh giá theo KPI, X%

 

 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), x1  

 

 

1

Quản lý, điều hành nhà ăn, kiểm tra VSATTP đạt 
100%. 

ngày

lần không

khiếu nại

2

Kế hoạch mua sắm vật dụng, thực phẩm phù 
hợp:75%<ngân sách đào tạo < 100%

tháng

%

3

Kế hoạch KT duy tu, bảo dưỡng nhà ăn & khu văn 
phòng đạt 100%. 

tháng

lần không đạt

4

Quản lý công trình phúc lợi: hội trường, hồ bơi, sân 
tennis đạt hiệu quả

ngày

lần không đạt

5

Phụ trách trực tiếp công tác vệ sinh công nghiệp toàn
Nhà máy đạt hiệu quả

ngày

lần không đạt

6

Theo dõi giám sát việc bốc xếp chất bao xi măng, 
xuất xi măng thuỷ bộ Px.SXXM đạt hiệu quả

ngày

lần không đạt

7

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

ngày

lần sơ suất

8

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ,
ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

ngày

lần không

tham gia

II

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm khác), x2

 

 

1

Theo dõi giám sát việc bốc xếp chất bao xi măng, 
xuất xi măng thuỷ bộ Px.SXXM

tháng

lần không đạt

2

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được sự phân công
của trưởng phòng

ngày

lần không

hoàn thành

III

Kế hoạch hành động, x3

 

 

1

Kiểm soát lao động đạt 100%

tháng

lần không đạt

2

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh hưởng 

ngày

lần sơ suất

MTCV- NMKL

Trang 1/3

background image

không tốt đến hoạt động của phòng

IV

Phối hợp, x4

 

 

1

Phối hợp với các đơn vị nhà máy, công ty

ngày

lần sơ suất

2

Phối hợp với các đơn vị địa phương

ngày

lần sơ suất

B

Năng lực đóng góp, Y%

V

Kiến thức, y1

VI

Kỹ năng, y2

VII Hành vi, y3

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:

3.1. Điều hành, theo dõi, lập thực đơn phục vụ cơm giữa ca và bồi dưỡng độc hại. Quản lý quầy 

phục vụ khách hàng.

3.2. Kiểm tra giám sát hoạt động hồ bơi, sân tennis.
3.3. Quản lý, bố trí lao động vệ sinh công nghiệp của nhà thầu.
3.4. Giám sát lao động bốc xếp xi măng tại bến xuất
3.5. Theo dõi, nhắc nhở thực hiện công tác an toàn vệ sinh môi trường của đơn vị
3.6. Lập kế hoạch và theo dõi duy tu, bảo dưỡng các công trình nhà ăn, hồ bơi, khu văn phòng

4. Quan hệ trong công việc

4.1. Quan hệ nội bộ (Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

Trưởng phòng

NV nhà ăn, tạp vụ, nhà khách,

CT phúc lợi

Các đơn vị trong Nhà máy

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Các NM-TN-XN thuộc CT

Phục vụ công tác chuyên môn của phòng

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Các cơ quan địa phương, 

các công ty bạn

Phục vụ công tác chuyên môn của phòng

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Theo phân công của trưởng phòng

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

Theo ủy quyền của trưởng phòng

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

 Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

 Khác

MTCV- NMKL

Trang 2/3

background image

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

 Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

 Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

 Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

 Tổ chức công việc  Giao việc

 Đánh gía nhân viên Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề   Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

 Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

 Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

 Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

 Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

 Nhẹ nhàng

¨Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

 Ít suy nghĩ 

¨ Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

Bảo hộ lao động: (yêu cầu trang bị loại bảo hộ lao động)

¨ Không

¨ Đồng phục

 Bình thường

¨ Chuyên dùng

----------ooo

O

ooo----------

MTCV- NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1878
2 tài liệu
0
1123

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
4 tài liệu
0
1878
20/12/2018
2 tài liệu
0
1123